โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หมากล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด   
สถานที่เรียน :  443   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:46:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50215
    นางสาวสิริสุนิตย์    จะวะนะ
4/8  
2 50739
    นางสาวกนกพร    สายเกิด
4/8  
3 50819
    นางสาวพิชามญชุ์    ศรีเทา
4/8  
4 50208
    นายศิลา    เสนาพงษ์
4/10  
5 53164
    เด็กหญิงกวีรัฐ    สินธุชัย
4/15  
6 49168
    นางสาวปุณยวีร์    มะลิทอง
5/14  
7 52305
    นายทักษ์ดนัย    คำไชย
5/12  
8 49158
    นางสาวถิรภัทร    ปริยาพร
5/12  
9 49810
    นางสาวพันธกานต์    กันทะนันท์
5/5  
10 49204
    เด็กหญิงชิดชนก    ธนิกกุล
5/5  
11 51925
    นายกลวัชร    ไมล์หรือ
5/3  
12 51713
    นางสาวอาริษา    ปิงยศ
5/1  
13 49579
    นางสาวรมิตา    ธูปทอง
5/1  
14 49264
    นางสาวกมลภัทร    ทิดี
5/1  
15 51402
    นางสาวชมพูพันธ์ทิพย์    สุขสมนึก
6/15  
16 49095
    นางสาวกริษฐา    จุ้ยพิทักษ์
6/15  
17 48399
    นางสาวฉันชนก    กตัญญู
6/15  
18 48299
    นางสาวอัจจิมา    พุทธิชนม์
6/11  
19 49055
    นางสาวกรกมล    ม่วงตานี
6/4  
20 51666
    นายนิติธร    ตันกิม
6/1  
21 51630
    นายชนพัฒน์    ใจกว้าง
6/1  
22 51462
    นายเทพฤทธิ์    เงินสลึง
6/1  
23 51093
    นายกษิดิศ    เสริมศรี
6/1  
24 48218
    นางสาวณัฐธยาน์    แย้มหลั่งทรัพย์
6/1  
25 51443
    นางสาววรรณพร    พรมภักดี
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน