โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:27:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49174
    นางสาวปัถยา    ชูสุวรรณ
5/1  
2 51794
    นางสาวกุลณัฐ    ดีพุ่ม
5/14  
3 49726
    นายต้นฝน    เทวิน
5/14  
4 49172
    นางสาวณริญพร    พลอยกระจ่างศรี
5/14  
5 52460
    นายอดิศักดิ์    พงษ์มา
5/13  
6 52382
    นายอนุพงษ์    กระดี่
5/10  
7 51715
    นางสาวแพรวพราว    ธัญญแก้ว
5/7  
8 49318
    นางสาวรวินันท์    งามอนุรักษ์
5/7  
9 49549
    นางสาวกัญญาวีย์    ศรีแท่นแก้ว
5/6  
10 51828
    นายเปรมปรีดิ์    สืบทายาท
5/5  
11 51786
    นายภูรินทร์    เรือนแก้ว
5/5  
12 49248
    นางสาวอ้อมใจ    ลุงจาย
5/5  
13 49566
    นางสาวธัญชนก    เรย์โนลดส์
5/3  
14 51827
    นางสาวชนาภัทร    อินทรอักษร
5/2  
15 49218
    นางสาวพรญาณี    คำผิว
5/2  
16 49707
    นางสาวพิมพ์พจี    วิบุลกิติ์
5/1  
17 49597
    นางสาวขวัญข้าว    เมืองเล็น
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน