โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Manga & Anime      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรัช ลอมศรี , ครูพัชรินทร์ อู่ทอง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ห้อง 241   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:13:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52594
    เด็กหญิงบัวสวรรค์    จำปา
1/1  
2 53084
    เด็กชายศุภกฤษ์    ทิพย์เดโช
1/9  
3 52590
    เด็กชายคณิศร    สุรินทร์
1/10  
4 52719
    เด็กชายวัชราวุฒิ    พอก๊ะ
1/10  
5 52625
    เด็กชายวัฒนา    เศรษฐีธาดา
1/11  
6 52799
    เด็กหญิงปาลิดา    ขันคำ
1/11  
7 52854
    เด็กชายศักดาบดินทร์    นนธิ
1/11  
8 52967
    เด็กชายภัทร์ภณ    ตามา
1/11  
9 52989
    เด็กชายภูริวัฒน์    งามสมหาญ
1/13  
10 53006
    เด็กหญิงธีรมนต์    สารยศ
1/13  
11 52794
    เด็กชายภูวนัส    วิริญานนท์
1/9  
12 52779
    เด็กชายธีระกรินทร์    ทองเพ็ญ
1/9  
13 52653
    เด็กหญิงอาทิตยา    ธีโรภาส
1/9  
14 52798
    เด็กหญิงพิมพ์อร    ชุ่มสวัสดิ์
1/1  
15 52609
    เด็กชายจิรายุ    เปียงเถิน
1/2  
16 53054
    เด็กหญิงรุ่งธิดา    สุขใจ
1/3  
17 53212
    เด็กหญิงฐิติชยา    นักกรองดี
1/3  
18 53052
    เด็กชายสิปปกร    รัตนวรรณ์
1/5  
19 53060
    เด็กหญิงกุลพรภัสร์    พงษ์แสนรักษ์
1/6  
20 52565
    เด็กชายพริษฐ์พงศ์    ชุ่มชื่น
1/9  
21 52586
    เด็กชายณัฐดนย์    ปัญญาแม
1/9  
22 52615
    เด็กหญิงสิริปรียา    วงค์คำมูล
1/9  
23 51818
    เด็กหญิงกรปภา    ทรายศิริ
2/10  
24 51696
    เด็กหญิงพิชญ์สินี    เยาวโยธิน
2/10  
25 52234
    เด็กหญิงวศิณี    ม้าเจริญตระกูล
2/8  
26 51590
    เด็กหญิงสุธีรา    อินทะชัย
3/10  
27 51631
    เด็กหญิงชฎาภา    ประจำชอบ
3/10  
28 50919
    เด็กหญิงอุนนดา    กองมงคล
3/11  
29 51044
    เด็กชายณนภาส    ธัญญเพชร
3/11  
30 51333
    เด็กหญิงอาวีวา    เกียท
3/11  
31 51534
    เด็กหญิงเภกา    เสลานนท์
3/11  
32 51575
    เด็กหญิงน้ำเพชร    ปันจุติ
3/11  
33 51598
    เด็กชายณฐกร    พลหินกอง
3/11  
34 51003
    เด็กชายพงศกรณ์    พิมสาร
3/12  
35 51358
    เด็กชายภูวิศ    แซ่อัง
3/12  
36 51076
    เด็กชายชนะใด    เขียวอยู่
3/13  
37 51144
    เด็กหญิงเบญญาภา    ชำนาญยา
3/10  
38 51118
    เด็กหญิงกมลนาถ    พงษ์สุวรรณ
3/10  
39 51028
    เด็กหญิงโชติกา    โชติชัยพิบูล
3/10  
40 51330
    เด็กหญิงขวัญขัาว    ดวงจันทร์
3/3  
41 51342
    เด็กชายธีรโชติ    อ่อนขาว
3/3  
42 51360
    เด็กชายกฤษณ์    จุ้ยประชา
3/3  
43 51413
    เด็กชายยุทธวีร์    นาคำ
3/3  
44 51273
    เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ทรัพย์อนันต์
3/6  
45 51275
    เด็กหญิงนภัสกร    นวลใย
3/6  
46 51544
    เด็กชายณัฏฐกิตติ์    ไหคำ
3/8  
47 51627
    เด็กชายกรวิชญ์    บุญพรประเสริฐ
3/8  
48 51594
    เด็กชายจิรายุส    ปินใจ
3/9  
49 50983
    เด็กชายแทนคุณ    วันอ้น
3/10  
50 51251
    เด็กหญิงญาณภัค    จอมมาวรรณ
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน