โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน   
สถานที่เรียน :  ห้อง 821   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:03:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50021
    นายอภิวุฒิ    สิริลักษณ์มงคล
4/4  
2 53113
    นางสาวอภิชญา    เชื้อก๋อง
4/4  
3 53114
    นางสาวธนพร    พิลางาม
4/4  
4 53121
    นางสาวสุรภา    หงษ์นวล
4/4  
5 53122
    นางสาวภัณฑิรา    เสนางาม
4/4  
6 53129
    นางสาวภาณุชนาถ    หนูนะ
4/4  
7 53136
    นางสาวเปี่ยมสุข    ปินอินต๊ะ
4/4  
8 53232
    นางสาวสิรภัทร    ไพคำนาม
4/4  
9 53242
    นายกฤติน    สุทะนวน
4/4  
10 53258
    นางสาวพรรณพนัช    ศรีสุพรรณ
4/4  
11 53111
    นางสาวกัญญ์นลิน    สุจาย
4/4  
12 52741
    นางสาวกัญญาวีร์    เดือนเพ็ญ
4/4  
13 50103
    นายจิรรัชตะ    ดวงปันสิงห์
4/4  
14 50212
    นายธีรวิทย์    คำฮอม
4/4  
15 50344
    นายสหัสา    ดวงทิพย์
4/4  
16 50415
    นายศุภกานต์    กองแก้ว
4/4  
17 50440
    นางสาวจีรวรรณ    ของก้ำ
4/4  
18 50494
    นางสาวปิยธิดา    อุดอิน
4/4  
19 50548
    นายปภังกร    ริวัฒนา
4/4  
20 50565
    นายณัฐธีรุท    ทรายคำ
4/4  
21 50899
    นางสาวธันย์รดา    ลือภา
4/4  
22 49817
    นางสาวกมลภัคว์    เกิดไทย
5/4  
23 49324
    นางสาวอริสรา    ทองสุข
5/4  
24 49285
    นายธีรภัทร    แปงจันทร์หอม
5/4  
25 49190
    นางสาวปรารถนา    จันทร์เขียว
5/4  
26 49185
    นางสาวภาพิมล    ยารังษี
5/4  
27 51451
    นางสาวปราณปรียา    ไชยมูล
6/4  
28 51115
    นางสาวภาวิดา    แสนเมืองมา
6/4  
29 51057
    นางสาวศุภัทชา    ประทุมศรี
6/4  
30 51004
    นายปาณรวัฐ    อุตสุรินทร์
6/4  
31 49120
    นางสาวสุชานาฎ    เวียงนนท์
6/4  
32 48998
    นางสาวโยษิตา    บุญฟู
6/4  
33 48496
    นางสาวเพ็ญพิทักษ์    คิดสม
6/4  
34 48443
    นายธนยศ    วิชุมา
6/4  
35 48391
    นางสาวณัฐชยา    รักแก้ว
6/4  
36 48390
    นางสาววราลักษณ์    ปัญญาวงศ์
6/4  
37 48301
    นางสาวอรรณพา    มูลเงิน
6/4  
38 48267
    นางสาวธัญลักษณ์    ฟักสด
6/4  
39 48243
    นางสาวภัชธีญา    วงศ์เทพเตียน
6/4  
40 51474
    นางสาวอาทิตยา    แก้วปุ้ย
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน