โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:03:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51133
    เด็กหญิงสายน้ำปิง    เพ็ชรทา
3/5  
2 51290
    เด็กหญิงอภิชยา    พานิชการ
3/13  
3 51280
    เด็กหญิงจุฑามาศ    ถาดคำ
3/13  
4 51088
    เด็กหญิงปุณณภา    ชนาวิทย์
3/13  
5 51205
    เด็กหญิงทิพย์รดา    ทิศานุรักษ์
3/12  
6 51541
    เด็กชายวรภิชาติ    มินประพาฬ
3/11  
7 51189
    เด็กชายชยลักษณ์    โพธิ์เจริญ
3/11  
8 51547
    เด็กชายภวิศ    สุขสมบูรณ์
3/9  
9 51377
    เด็กหญิงพรนัชชา    ศิริสัญลักษณ์
3/9  
10 50990
    เด็กหญิงศุภลักษณ์    เช้าโต
3/9  
11 51503
    เด็กหญิงเณรี    สุยะใหญ่
3/7  
12 51215
    เด็กหญิงณฐกร    ช้อยอนุรักษ์
3/7  
13 51146
    เด็กหญิงจรัสศรี    หัตถวาศรี
3/7  
14 51329
    เด็กหญิงวิกันดา    กนกนิรันดร
3/5  
15 51375
    เด็กหญิงณภัทรจิรา    จันทิมา
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน