โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อยากเรียนอะไรก็บอกมา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรฤทธิ์ อุดพรม   
สถานที่เรียน :  324   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:15:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52916
    เด็กหญิงวริศรา    ไชยวงค์
1/5  
2 53107
    เด็กหญิงธนาพา    สิริกันยาธรรม
1/13  
3 53018
    เด็กหญิงกวินตรา    นนทพายัพ
1/13  
4 53106
    เด็กหญิงชัญญา    คำมน
1/12  
5 53099
    เด็กหญิงขวัญข้าว    สมเจริญ
1/12  
6 52866
    เด็กหญิงนัฐชนันท์    บัวแก้ว
1/12  
7 52521
    เด็กหญิงสิริฐิติยา    ศรีดารัตน์
1/11  
8 52641
    เด็กหญิงวรกมล    พันธุ์ศิริ
1/10  
9 52622
    เด็กหญิงพงศ์ภรณ์    ไชยปัญญา
1/10  
10 52620
    เด็กหญิงกัญณรัศศ์    จอมสืบ
1/10  
11 52570
    เด็กหญิงณิชกานต์    มีชัย
1/10  
12 52977
    เด็กหญิงรัตนากร    สมคิด
1/5  
13 52969
    เด็กหญิงปนัดดา    โสมาศรี
1/5  
14 52932
    เด็กหญิงธัญวรัตม์    ปันแก้ว
1/5  
15 51689
    เด็กหญิงธันยมัย    สารินจา
2/9  
16 51717
    เด็กหญิงจิดาภา    ใจอินต๊ะ
2/9  
17 51720
    เด็กหญิงศิรดา    วงค์ษา
2/9  
18 51810
    เด็กหญิงณัฐสุดา    สบบง
2/9  
19 51756
    เด็กหญิงภูษิตา    มณียะ
2/10  
20 51815
    เด็กหญิงฐิติกาญจน์    บริรักษ์
2/10  
21 51947
    เด็กชายชวลิต    แดงขาวเขียว
2/10  
22 52035
    เด็กหญิงพิมพัชชา    นาละต๊ะ
2/8  
23 51707
    เด็กหญิงเพชรลัดดา    กันติ๊บ
2/7  
24 52483
    เด็กหญิงพัชรพร    นทีธารกมล
2/6  
25 52052
    เด็กหญิงกรนันท์    จองอ่อง
2/5  
26 52086
    เด็กหญิงวชิรญาณ์    นันทา
2/5  
27 52051
    เด็กหญิงณัฐธิดา    ตาเฟื่อง
2/6  
28 52056
    เด็กหญิงเขมิสรา    สานอินสี
2/6  
29 52083
    เด็กหญิงรมย์ธีรา    กาวิรส
2/6  
30 52173
    เด็กหญิงพิชญาภา    ปัญญา
2/6  
31 52391
    เด็กหญิงวรัชยา    ดีสา
2/6  
32 51392
    เด็กชายภาคิน    แสนมงคล
3/13  
33 51378
    เด็กชายชยางกูร    บุญนาคศิริ
3/13  
34 51364
    เด็กชายนพณัฐ    พรหมเสน
3/13  
35 51292
    เด็กหญิงจิรัชญา    แก้วเรือน
3/12  
36 51284
    เด็กหญิงวิมพ์วิภา    กันทะ
3/12  
37 51055
    เด็กชายปิตุลักษณ์    ไสยแพทย์
3/9  
38 51199
    เด็กชายกฤตวัฒน์    เทพนวล
3/7  
39 51256
    เด็กชายเดชเด่น    หนูคงเจริญวิทย์
3/3  
40 51254
    เด็กชายวรพล    แสงโรจน์
3/3  
41 51393
    เด็กชายปฏิภาณ    เสริมเกษม
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน