โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชาเย็น ไม่เย็นชา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรฎา ไชยเดช, นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล   
สถานที่เรียน :  423   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:01:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50719
    นางสาวศิริวิภา    สมไหว
4/1  
2 53130
    นางสาวสุทธินันท์    เขื่อนขวา
4/6  
3 53244
    นางสาวพิชชาภา    ใจแก้ว
4/6  
4 50471
    นางสาวอภิชณัฎฐ์    เขตสุวรรณ์
4/7  
5 52703
    นางสาวกุลสตรี    มหาไม้
4/7  
6 50395
    นายปิยวัฒน์    ขัดปิน
4/10  
7 52684
    นางสาวณัฐธยาน์    สิงห์สันต์
4/10  
8 52708
    นางสาวจิดาภา    อุปนันชัย
4/10  
9 50757
    นางสาวฐานิตา    คงช่วย
4/16  
10 52823
    นางสาวนิภาธร    สิงห์สูตร
4/6  
11 52746
    นางสาวมุฑิตา    ภูผาอินทร์
4/6  
12 52667
    นางสาวณัฐณิชา    จันทร์ต้าว
4/6  
13 50087
    นายณวณน    จริงไธสง
4/2  
14 50438
    นางสาวณภัทรสิริ    ไตรเดช
4/2  
15 52707
    นางสาวฟางรี่    ป๊อค
4/3  
16 53154
    นางสาวน้ำฝน    ยศบุญยืน
4/3  
17 50221
    นางสาวไอริณ    จันทร์สุข
4/6  
18 50405
    นางสาวภคพร    ทนันชัย
4/6  
19 50446
    นายปฏิพัทธ์    คำภิโร
4/6  
20 52539
    นางสาวธัญวรัตม์    ยารังษี
4/6  
21 49539
    นางสาวณัฏฐณิชา    เสมอใจ
5/15  
22 52464
    นายคุณานันท์    แก้วตะพาน
5/13  
23 52426
    นายอภินันท์    สุยะเขต
5/13  
24 49757
    นายดุลยวัต    ยุติธรรม
5/13  
25 49982
    นายศิวัช    มาลาโก
5/12  
26 52429
    นางสาวกัลยา    นรินทร์วงษ์
5/9  
27 52333
    นางสาวญาณิศา    สิงหราช
5/9  
28 49564
    นางสาวธนัชนันท์    กัญจินะ
5/7  
29 49253
    นางสาวณัฏฐ์ธินี    บรรณจักร์
5/3  
30 49816
    นางสาวพิมพกานต์    ปาลี
5/1  
31 49639
    นางสาวกัญญาณัฐ    จักสี
5/1  
32 48254
    นางสาวรัญชิดา    แก้วนำ
6/7  
33 48411
    นางสาวพรนภัส    วงค์คม
6/7  
34 48421
    นางสาวอัญชณาพร    บุญประดิษฐ์
6/7  
35 48435
    นางสาวชนารัญช์    แก้วคำมา
6/7  
36 50947
    นางสาวพิมพ์มาดา    นิติกิจไพบูลย์
6/7  
37 51069
    นางสาวณัชมุนินทร์    ทองเพ็ญ
6/7  
38 51380
    นางสาวพรรณณิตา    ไชยแก้ว
6/7  
39 48773
    นางสาวกัลยรัตน์    พอก๊ะ
6/8  
40 48236
    นางสาวสุกัญญา    ราชิวงษ์
6/7  
41 48206
    นางสาวพลอยระวี    ทิพย์แทนพงษ์
6/7  
42 51484
    นางสาวศิรดา    ณะวรรณ์
6/6  
43 48297
    นางสาวอชิรญา    เวียงคำ
6/6  
44 48306
    นางสาวอัญมณี    สุวรรณลัย
6/6  
45 48358
    นางสาวฉันทพิชญา    สูงงาม
6/6  
46 49065
    นางสาวชนกนันท์    ประสมทอง
6/6  
47 50994
    นางสาวภัสสร    ลิ้มบ่อแก้ว
6/6  
48 50998
    นางสาววริสา    แก้วก๋องมา
6/6  
49 51127
    นางสาวธันวพร    ไทยตรง
6/6  
50 51457
    นางสาวชนัญธิดา    เรือนดี
6/6  
51 49090
    นางสาวณัชชา    จองมูลสุข
6/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 51 คน