โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายชนพัฒน์ นาคยา   
สถานที่เรียน :  สนามยุพราช   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:01:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51113
    นายปารมี    คำมาวัน
6/16  
2 48248
    นายภูริณัฐ    บำรุงศรี
6/10  
3 51478
    นายพงษ์ศิริ    อิ่มสมบัติ
6/9  
4 48803
    นายวรภากร    อ่อนเปี่ยม
6/9  
5 48471
    นายพัชรพงษ์    เนรวงค์
6/9  
6 48263
    นายพงศ์วิชญ์    สมตา
6/9  
7 50912
    นายภูมิชนก    ผันผาย
6/8  
8 49115
    นายภูริณัฐ    ศรีสมบัติ
6/8  
9 48369
    นายภีมวัสว์    สุขวราห์
6/7  
10 48503
    นายรัฐธรรมนูญ    มีอาจ
6/11  
11 51508
    นายพัฒนวุฒิ    พิมพ์สุวรรณ
6/11  
12 49010
    นายภากร    พิพิธวรศิริ
6/12  
13 48966
    นายพงศ์ปณต    เมธาเวช
6/16  
14 48734
    นายพงศภัคร    แซ่ลี้
6/16  
15 51466
    นายโยชิโตโมะ    ซาซากิ
6/15  
16 49088
    นายวทัญญู    เสาระวะ
6/15  
17 48266
    นายพัฒนพงศ์    เชี่ยวชาญ
6/15  
18 49121
    นายรูปปั้น    เจริญกิจ
6/14  
19 48507
    นายพงศภัค    มาศิริ
6/14  
20 49045
    นายรัชชานนท์    จันทร์ขวัญ
6/13  
21 48225
    นายภวัต    วุฒิเทิดสกุล
6/7  
22 48938
    นายภานุเบศธ์    อินปั๋น
6/6  
23 48380
    นายภาคิน    ล้ำเลิศธรรม
6/3  
24 48203
    นายฟ้า    มหามาตร
6/3  
25 49098
    นายเป็นเอก    สิทธิมงคล
6/2  
26 48926
    นายภูริธัช    หมอยา
6/2  
27 48805
    นายปัญญวัฒน์    รุ้งรุจิเมฆ
6/2  
28 48407
    นายพชร    กันทะเสนา
6/2  
29 48252
    นายพงศกร    อ้วนเฝือ
6/2  
30 51013
    นายปองพล    พิพัฒน์เจริญวงศ์
6/1  
31 48389
    นายศรันธ์    จตุพรพิทักษ์กุล
6/3  
32 48472
    นายวริษฐ์    ยอดสุภา
6/3  
33 48982
    นายภูพิรัฐ    มางิ้ว
6/3  
34 48437
    นายศิวกรณ์    พิมสาร
6/6  
35 50975
    นายพงศภัค    สมณี
6/5  
36 48778
    นายปวีร์    ทัพเสนีย์
6/5  
37 48356
    นายศุภกร    มูลละ
6/5  
38 48302
    นายภาณุวิชญ์    ประทุมรัตน์
6/5  
39 48492
    นายภัทรภณ    วงค์ฝาย
6/4  
40 48439
    นายพัทธดนย์    สิริโชติสกุล
6/4  
41 48309
    นายภาณุวัฒน์    ใบบัว
6/4  
42 48898
    นายปราณ    ธรรมวิวรณ์กุล
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 42 คน