โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ออกกำลังกายสไตล์จีน      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยาณี,ครูภัสร์ชนกพร,Mr.Fu Bin   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน,สนาม,ลานกิจกรรม   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:12:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52272
    เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์    ใจวีระวัฒนา
2/4  
2 52271
    เด็กหญิงพิชญ์ชญานิษฐ์    ใจวีระวัฒนา
2/5  
3 52192
    เด็กหญิงดารา    จองทุน
2/13  
4 52238
    เด็กหญิงชมภูภูพิงค์    พุทธอารีย์วงศ์
2/13  
5 52240
    เด็กหญิงณัชชา    ฮาวคำฟู
2/13  
6 52274
    เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ภิญโญจิตร
2/13  
7 52508
    เด็กหญิงนันท์นภัส    รัตนวรรณ์
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน