โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:00:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52591
    เด็กหญิงพรไพลิน    สมุทรีรัมย์
1/9  
2 52611
    เด็กหญิงลมัทณา    ศรีธนูชัย
1/9  
3 52716
    เด็กหญิงพิชญธิดา    บุญเปี่ยมเลิศ
1/9  
4 52718
    เด็กหญิงพิชญา    พิทักษ์
1/9  
5 52689
    เด็กหญิงรมณ    สุริยะวงศ์
1/11  
6 52691
    เด็กหญิงกรกนก    กัลมาพิจิตร
1/11  
7 52792
    เด็กหญิงณิชา    ชมไพศาล
1/11  
8 52420
    เด็กหญิงจัสมิน    ดอกเกียง
2/5  
9 52404
    เด็กหญิงอภิชญา    แก้วมณีกรณ์
2/5  
10 52286
    เด็กหญิงรินรดา    แซ่อัง
2/5  
11 52273
    เด็กหญิงพัฒน์นรี    ทะนุก้ำ
2/5  
12 52263
    เด็กหญิงพิมพ์วรา    ธีระขจรพจน์
2/5  
13 51356
    เด็กหญิงชุติมาศ    แก้วผา
3/12  
14 51131
    เด็กหญิงอัจฉริญา    คำวังสืบ
3/12  
15 50982
    เด็กหญิงภชรภรณ์    อุบลศรี
3/12  
16 51565
    เด็กหญิงญาตาวีร์    ใจดี
3/10  
17 51300
    นางสาวกนกวรรณ    อุดมวิชัยกร
3/6  
18 51180
    เด็กหญิงชนกนันท์    กตัญญู
3/6  
19 50953
    เด็กหญิงนวรัตน์    ไทยแท้
3/6  
20 51524
    เด็กหญิงศศิญา    เจริญพร
3/4  
21 51422
    เด็กหญิงเขมจิรา    กันทะสัก
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน