โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชีวะกับชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:59:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53162
    นายชานุวัฒน์    จอมแปง
4/15  
2 49505
    นางสาวธนัยนาถ    ศรีบุญเรือง
5/7  
3 51455
    นางสาวจารุวรรณ    ภูวาดเขียน
6/10  
4 51151
    นางสาวพลอยชมพู    ซอนเสน
6/10  
5 48294
    นางสาวศุภาพิชญ์    ทองแก้ว
6/10  
6 49054
    นางสาวอภิชญา    ศรีอุดมสุวรรณ
6/8  
7 51670
    นางสาวกุลปรียา    มโนนำ
6/7  
8 49001
    นางสาวพิชญา    ไวภารา
6/7  
9 48750
    นางสาวณัฐนันท์    ทองสุข
6/7  
10 51492
    นางสาวฟ้ารุ่ง    กันทา
6/5  
11 51557
    นางสาวจิรัชญา    คำลา
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน