โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร   
สถานที่เรียน :  ตึก 7   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:40:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52608
    เด็กหญิงปราณปริยา    ญาติมาก
1/1  
2 53202
    เด็กชายอภินันท์    ศรีศุภสวัสดิ์
1/14  
3 52807
    เด็กชายศุภกร    ทองม่วง
1/14  
4 52795
    เด็กชายวีรดนย์    โตเขียว
1/10  
5 52778
    เด็กหญิงธัญสินี    นนท์ตา
1/10  
6 53078
    เด็กชายเตวิช    รุ่งเรืองวีรภัทร
1/6  
7 53031
    เด็กชายอนวัช    ชัยมงคล
1/6  
8 53013
    เด็กหญิงรมิตานันท์    คงทัน
1/6  
9 53001
    เด็กหญิงปภัสสร    ด้วงเงิน
1/6  
10 52858
    เด็กชายคชภัค    พรมคำตัน
1/6  
11 52175
    เด็กชายพชร    ไชยทุม
2/12  
12 52193
    เด็กชายนราวิชญ์    ถามดี
2/12  
13 52289
    เด็กชายศิรวัฒน์    จันทราช
2/12  
14 52291
    เด็กชายยศภฤต    เอี่ยมไตรรัตน์
2/12  
15 52397
    เด็กชายสกลพัฒน์    จันทร์หนู
2/12  
16 52092
    เด็กชายธีรเมธ    อินเป็ง
2/12  
17 51998
    เด็กหญิงชญานิศ    คงได้
2/7  
18 52396
    เด็กหญิงชนม์ชนก    เยี่ยมยนต์
2/5  
19 52115
    เด็กหญิงพิริยากร    ดอนมูล
2/5  
20 52101
    เด็กหญิงธิดารัตน์    พินิจวงษ์
2/5  
21 52088
    เด็กหญิงวนัชพร    เต๋จ๊ะนัง
2/5  
22 52087
    เด็กหญิงธฤษวรรณ    บรรณา
2/5  
23 52120
    เด็กชายพงศกร    รัตรองใต้
2/4  
24 51579
    เด็กหญิงธนัชพร    ไชยยอง
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน