โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิตรี อายุวรรณา   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:39:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49932
    นายศุภวิชญ์    พรมมา
5/16  
2 49325
    นายอแลน    เดล เวคคิโอ
5/11  
3 49166
    นายอัครวิทย์    แสงทอง
5/11  
4 49160
    นายศิวกร    อุตตโม
5/11  
5 52469
    นายระพีภัทร    ปัญญาเหล็ก
5/10  
6 52298
    นายรัฐพงษ์    ลุงคำ
5/10  
7 52248
    นายศุภณัฐ    รุ่งนภาวิเชฐ
5/10  
8 49986
    นายอนันท์ทวีป    สินธุบัว
5/10  
9 49887
    นายสุวรรณศิลป์    สิงห์สุวรรณ
5/10  
10 49552
    นายศุภโชค    บุตรดีขันธ์
5/10  
11 49498
    นายวายุ    ศรีสว่าง
5/10  
12 49314
    นายรัชชานนท์    อินทร์คำเชื้อ
5/10  
13 49553
    นายวันพิชิต    นิมิตภาคภูมิ
5/12  
14 49175
    นายรัฐศาสตร์    สัญญวิชัย
5/13  
15 49784
    นายสิรวิชญ์    สมเพาะ
5/16  
16 52325
    นายสัตยากร    ทองแก้ว
5/15  
17 49655
    นายศิริพงษ์    ปกปิงเมือง
5/15  
18 49530
    นายเสฎฐวุฒิ    ไชยมงคล
5/15  
19 49244
    นายฤทธิฤกษ์    ศรีคำมูล
5/15  
20 49235
    นายวสุพล    ขาวสวย
5/15  
21 49756
    นางสาวภัคจิรา    แมนเมธี
5/14  
22 49506
    นายวรสิชล    ณ นคร
5/14  
23 49309
    นายศุภโชค    แก้ววังปวน
5/14  
24 52440
    นายอธิยุต    อินทขัติ
5/13  
25 49243
    นายรัชชานนท์    ผาอินทร์
5/13  
26 49225
    นายอัครภูมิ    บัดติยา
5/10  
27 52428
    นางสาววริศรา    วารี
5/9  
28 49319
    นางสาวจันทิมันต์    กาบทอง
5/4  
29 49259
    นางสาวกมลชนก    กองแก้ว
5/4  
30 52363
    นายวัชรพงษ์    วรรณะ
5/3  
31 52319
    นายวีรชน    วงศ์ตาผา
5/3  
32 52250
    นายเอกธนา    พิเกณฑ์
5/3  
33 49908
    นายเวชพิสิฐ    จันทร์ดี
5/3  
34 49600
    นายสุภเวช    หมื่นโฮ้ง
5/3  
35 49492
    นายสรวิศ    อ้นวงษา
5/3  
36 51928
    นายรักชีวิน    คำอั้น
5/2  
37 51684
    นายวัชรนนท์    เจริญทรัพย์สกุล
5/1  
38 49608
    นายรังสิมันตุ์    หมื่นแจ่ม
5/1  
39 49614
    นางสาวธัญญารัตน์    คำปวน
5/4  
40 49192
    นายวีรพงษ์    ทิพย์ปิ่นทอง
5/5  
41 49230
    นายศุภกร    รติกรณ์
5/5  
42 52339
    นายอภิวิชญ์    โนนคำวงศ์
5/9  
43 52336
    นายสิทธิกร    ศรีฤทธิสกุล
5/9  
44 49874
    นายรัชชานนท์    มุขแก้ว
5/9  
45 49299
    นายยุรนันท์    บุญมาก
5/9  
46 52246
    นายฤทธิรุทร    ปู่หลู่
5/7  
47 49763
    นายรวิภาส    ธัญญเพชร
5/7  
48 49156
    นายสุประวีณ์    เหลืองหิรัญ
5/7  
49 49575
    นายรติพงศ์    บำรุงพาณิชย์
5/6  
50 49499
    นายสุรวัศ    รอดภัย
5/6  
51 49667
    นายวโรดม    ไชยกุดฉิม
5/5  
52 49275
    นายรัฐภูมิ    วิลาพรรณ
5/5  
53 48351
    นายสิณะมล    ตระกูลอภิรักษ์
6/1  
54 48271
    นายเสกข์พศิน    จิตอารีศิวัช
6/10  
55 51655
    นายเอกรินทร์    ไชยทองคำ
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 55 คน