โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพรัช เฉยเมล์   
สถานที่เรียน :     วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:30:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49017
    นายธนินโชตน์    โอภาสพีรวิชญ์
6/16  
2 48459
    นายธนภัทร    ถนอมสุข
6/11  
3 48434
    นายดนุพล    คำดวงดาว
6/11  
4 51465
    นายเด่นภูมิ    เลาย่าง
6/10  
5 49004
    นายนภัส    อินทจักร
6/10  
6 51447
    นายปรัชญา    ปัญญาแก้ว
6/8  
7 50916
    นายณัฐวิชญ์    อ่อนอุทัย
6/8  
8 48875
    นายถนัดกิจ    ตานัง
6/8  
9 48387
    นายธรรมรัตน์    ลักขธรรม
6/8  
10 48381
    นายณัฐพล    ถิระปัญญาธร
6/8  
11 48326
    นายธนบัตร    วังพุททรง
6/8  
12 48769
    นายบุลากร    เกี๋ยงคำ
6/11  
13 48255
    นายณัฐพล    ซ้อนฝั้น
6/12  
14 48284
    นายธรรมรักษ์    ดารารัตน์
6/12  
15 48943
    นายธรรมพล    ธัญเศรษฐ์กุล
6/16  
16 49053
    นายทินภัทร    หลวงจินา
6/15  
17 48269
    นายธีร์ธวัช    อินทรสุวรรณ
6/15  
18 48980
    นายปภังกร    กลิ่นดาว
6/14  
19 49049
    นายธตรฐ    วงศ์จันทร์ทิพย์
6/13  
20 48235
    นายปฏิพัทธ์    ศรีสวัสดิ์
6/13  
21 51002
    นายบุณยกร    แดงปง
6/12  
22 48432
    นายณัฐธนพงศ์    วงกรด
6/12  
23 48406
    นายณัฐดนัย    วงค์ปัญญา
6/12  
24 48367
    นายนนทกานต์    ไชยรินทร์
6/12  
25 48204
    นายธีรภัทร์    วงศ์เขียว
6/8  
26 51500
    นายณัฐวัชต์    โนวรรณ์
6/7  
27 49019
    นายปรัชญา    เต่าสิงห์แก้ว
6/4  
28 48814
    นายธนพูน    ดารารัตน์
6/4  
29 48264
    นายธนิน    ทรงมณี
6/4  
30 49061
    นายเดชาวัฒน์    อรรถนิรันดร์
6/3  
31 48223
    นายธฤต    สุขสมบูรณ์
6/3  
32 51122
    นายธรณ์ธวัช    ทิพย์ชู
6/2  
33 48911
    นายนราพงศ์    สาทริยารัตน์กุล
6/2  
34 48748
    นายนฤบดินทร์    ปากหวาน
6/2  
35 48372
    นายนันทพงศ์    ชมมาลา
6/2  
36 51400
    นายธนกฤต    อินต๊ะวิไชย
6/1  
37 49031
    นายธัญพิสิษฐ์    กฤตาวรกุล
6/4  
38 51604
    นายณัฐธพงษ์    วงศ์ชัยสุรดิษ
6/4  
39 48498
    นายนรุตม์    รักษ์คิด
6/5  
40 48783
    นายบดินทร์    วงค์กา
6/7  
41 48474
    นายดรัสวัต    ถมยา
6/7  
42 48253
    นายถิรายุธ    คำจีน
6/7  
43 51442
    นายนิรัติศัย    ประทีปพจน์
6/6  
44 51019
    นายบุญญวุฒิ    บุตรบุญ
6/6  
45 48879
    นายธัญเทพ    สิงห์แดง
6/6  
46 48727
    นายทำนุรัฐ    หงษ์ทอง
6/6  
47 51005
    นายธัญวรัตม์    ปะวัลละ
6/5  
48 48882
    นายธีรัช    ศรีใจ
6/5  
49 48781
    นายเตชินท์    มณีวรรณ
6/5  
50 48336
    นายบริวุฒิ    จิรมงคลรัช
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน