โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล    
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ชั้น1 ห้องเรียนร่วม   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:38:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50672
    นางสาวอาจารีย์    อ่อนฉ่ำ
4/1  
2 49989
    นายกรกช    ภีระคำ
4/10  
3 50108
    นายอัษฎาวุธ    สุปัญญา
4/10  
4 50461
    นายณัฐวัฒน์    แก้วจา
4/10  
5 52740
    นายธรรมจักร    ยงยืน
4/10  
6 53133
    นายภูคเณศ    สืบสถิตจิรวงศ์
4/10  
7 53246
    นายปวริศร์    ปัญญาธิ
4/10  
8 53266
    นายเจษฎา    แก่นสาร
4/10  
9 53271
    นายพิสิษฐ์    แซ่ว่าง
4/10  
10 52836
    นายเขมทัต    ผันอากาศ
4/13  
11 50252
    นางสาวนิติพัฒน์    สงวนมณีโชติ
4/15  
12 53248
    นางสาวณัฏฐ์ชนก    โฉมศิริ
4/15  
13 53276
    นางสาวสุภารัตน์    เผือกพันธ์
4/9  
14 53268
    นางสาวพันธุ์ทิพย์    สิริภูริภัค
4/9  
15 50724
    นางสาวชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
4/2  
16 50574
    นายณัฐวุฒิ    นุยามัง
4/4  
17 50477
    นายนนทิวากร    กวงแหวน
4/5  
18 50064
    นายณัฏฐนันธ์    พุฒพนาทรัพย์
4/6  
19 50510
    นายกฤตภาส    สุพรรณกุล
4/6  
20 50685
    นางสาวณัฐนันท์    แดงเขียว
4/6  
21 50406
    นางสาวแพรวา    วันเที่ยง
4/7  
22 50721
    นางสาวธนัชพร    อุทรา
4/7  
23 50756
    นางสาวกมลชนก    วุฒิคุณ
4/7  
24 52547
    นางสาวภัทรวดี    โพธิ์นิล
4/7  
25 50789
    นางสาวภูริชา    กัณฑสิมาธิติ
4/9  
26 52316
    นางสาวลัญฉกร    เรืองสิทธิพลกุล
5/9  
27 52307
    นางสาวจรรยรัตน์    วงศ์วัฒนัย
5/9  
28 49963
    นางสาวนันท์นภัส    จันทร์หอม
5/9  
29 49899
    นางสาวศุภากร    แมนเมธี
5/9  
30 49823
    นางสาวจีราวรรณ    ดวงไทย
5/9  
31 49758
    นางสาวศิรภัสสร    ผ่องแล
5/9  
32 52334
    นางสาวสุชัญญา    สุวรรณเดช
5/9  
33 52374
    นางสาววิชญาพร    ธัมทิง
5/9  
34 52431
    นางสาวสุปรียา    มาลัย
5/9  
35 52451
    นางสาวณัชภัค    อินทจักร
5/9  
36 52456
    นางสาวดลพร    รัตนศรทอง
5/9  
37 52462
    นางสาวมาธุสร    ถุงคำ
5/9  
38 52501
    นางสาวรัตนาภรณ์    ศิลปเจริญ
5/9  
39 49255
    นางสาวอารยา    กมล
5/15  
40 49702
    นางสาวสุพันธ์ธีรา    มนต์ตรีกุศล
5/9  
41 49584
    นางสาวพิมพ์นภัส    ละไม
5/9  
42 49531
    นางสาวเพียงฟ้า    วงศ์คำ
5/9  
43 49795
    นางสาวนิรินธนา    ทาอวน
5/3  
44 51787
    นางสาวอัยมี่    มะหะหมัด
5/5  
45 51920
    นางสาวนภสร    กุนาสิงห์
5/5  
46 51941
    นางสาวธัญสุดา    แซ่ลี้
5/5  
47 49231
    นางสาวธัญกมล    ลังกาเปี้ย
5/7  
48 49267
    นางสาวสายไหม    ไชยคำหล้า
5/7  
49 49610
    นางสาวพวงผกา    หล้าคำมูล
5/7  
50 49860
    นางสาวปิยนุช    ย้อยยด
5/7  
51 49310
    นางสาวถนัญญา    กาละวิน
5/9  
52 49209
    นางสาวแพรวา    คิดไชย
5/9  
53 49148
    นางสาวนันท์นภัส    วิภาทิวาภรณ์
5/9  
54 52369
    นายภูเมศ    ท้าวใจ
5/7  
55 49990
    นางสาวภัทรนันท์    สิริโชติสกุล
5/7  
56 49918
    นางสาวธัญญลักษณ์    ศรีสองเมือง
5/7  
57 48388
    นางสาวพิชญาภา    เย็นสมพงศ์
6/5  
58 48896
    นางสาวดวงหทัย    ทรายคำ
6/5  
59 51066
    นายวรพันธุ์    กิตติพงศ์เดช
6/5  
60 51085
    นางสาวสิริกร    กิ่วป่า
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 60 คน