โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกาญจนา ศิริบุญยืน   
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชรังสรรค์   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:47:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51878
    เด็กหญิงมณฑิรา    เมืองมา
2/9  
2 51353
    เด็กชายสโรจน์ภัณฑ์    กองแก้ว
3/13  
3 51352
    เด็กชายพีรวัส    แจ้งสว่าง
3/13  
4 51235
    เด็กชายธีรภัทร    ทองคำฟู
3/13  
5 51615
    เด็กชายนราวิชญ์    คำไฝ
3/11  
6 51586
    เด็กชายกิตติคุณ    ชูบุญ
3/6  
7 51568
    เด็กหญิงศุกลภัทร    ด่านประเสริฐชัย
3/6  
8 51194
    เด็กชายทวีศักดิ์    นำมา
3/6  
9 51338
    เด็กชายวรธน    ประดิษฐสอน
3/5  
10 51528
    เด็กหญิงจรีภรณ์    รัตนสุวรรณ
3/4  
11 51511
    เด็กหญิงศุภิสรา    เชิดฟ้อน
3/4  
12 51432
    เด็กชายศิริโชค    ใจมะโน
3/3  
13 51397
    เด็กชายรชต    โกมลวิจิตรกุล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน