โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Scrabble (Crossword Game)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลดา สุมา, ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ห้อง 1225 และ Google Classroom (รหัส zfprsai)   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:37:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50620
    นายภพพิพัฒน์    คำปวน
4/1  
2 50799
    นายจิตธิพัฒน์    พงดง
4/15  
3 50582
    นางสาวปรัชญาภา    ทรัพย์มี
4/14  
4 50677
    นางสาวพรนับพัน    โอ่งเคลือบ
4/11  
5 50878
    นายณัฐชนน    เดชนิกร
4/10  
6 52813
    นายวิทวินท์    คำแก้ว
4/9  
7 50731
    นางสาวณภัทรดา    ศิรินาม
4/7  
8 50640
    นางสาวนภัส    คำบุญสูง
4/6  
9 50820
    นางสาวอภิชญา    ทุมา
4/2  
10 50448
    นางสาวกัญญาณัฐ    ชุ่มคำ
4/2  
11 52563
    นางสาววัสสา    วงศ์แก้วเขียว
4/1  
12 52561
    นายชีวานนท์    ยังฉิม
4/1  
13 50715
    นายธีรดนย์    มาละฟู
4/1  
14 50704
    นางสาวจิรวรรณ    อุทัยคาม
4/1  
15 51891
    นางสาวสวรส    สุวรรณคูหา
5/5  
16 51942
    นายชัยธวัฒน์    แก้วพงค์
5/5  
17 49188
    นางสาวจันทรจรัส    แซ่หลอ
5/6  
18 49491
    นางสาวธัญยกาญจน์    ละลี
5/12  
19 49186
    นางสาวสิปางฉัตรวี    เจริญเดชาวงศ์
5/14  
20 49201
    นางสาวกัลยวรรธน์    นุ่นสำลี
5/14  
21 49301
    นางสาวสพัชญ์นันทน์    โชติญาณปิติ
5/14  
22 51846
    นายวีระศักดิ์    ฮ้อยตะคุ
5/5  
23 51845
    นายปริญญาวัฒน์    ชาตะวัฒนะโสภากุล
5/5  
24 49183
    นางสาวกรรณิกา    เรพล
5/3  
25 52281
    นายเกรียงไกร    โปทา
5/4  
26 52360
    นางสาวอริยา    เทพคำลือ
5/4  
27 52378
    นายธนัท    บุญมี
5/4  
28 49803
    นายศุภณัฐ    เอี่ยมอ่อน
5/5  
29 49926
    นายอภิรักษ์    ตาลประดิษฐ์
5/5  
30 51790
    นายตฤษนันท์    แปงมูล
5/5  
31 51083
    นางสาวภูฟ้า    คุณยศยิ่ง
6/11  
32 51409
    นางสาวพัชณีนุช    รัตนแสง
6/11  
33 48719
    นายกษิดิศ    ณ น่าน
6/12  
34 51461
    นายศิวเสกข์    ใจอินสม
6/12  
35 51569
    นายชานนท์    ศรีไว
6/12  
36 51658
    นายศิวกร    ธิชาญ
6/12  
37 48287
    นายคณานนท์    ชูศรีบุตร
6/13  
38 51082
    นางสาวศศิประภา    ตรรกทวีผล
6/11  
39 49108
    นางสาวศศิธร    ยี่ตันศรี
6/11  
40 48838
    นายชลกร    วรรณวิจิตร
6/10  
41 48925
    นางสาวกรกมล    แก้วจันทร์
6/7  
42 48793
    นางสาวณหทัย    ทาสา
6/7  
43 48790
    นางสาวกีรติพัชร    สุทธหลวง
6/7  
44 51551
    นางสาวปัณณธร    นรเทพ
6/3  
45 48456
    นางสาวใจรดา    พรมเพ็ชร์
6/3  
46 48378
    นางสาวแพรวรา    วรรณภิระ
6/3  
47 48424
    นายปัญญาวุฒิ    เป็งศิริ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 47 คน