โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 ชั้น 1   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:27:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51796
    นายกรกฏ    ลีภาคภูมิพานิชย์
5/16  
2 49323
    นายใจปรีดา    พรมเพ็ชร์
5/13  
3 49308
    นายจิรวัฒน์    กันธะ
5/13  
4 49178
    นายกรวิชญ์    หลงชิน
5/13  
5 49171
    นายชนะภัย    ศรีคำ
5/13  
6 49159
    นายชินาธิป    ฟูวุฒิ
5/13  
7 52304
    นายธนโชติ    คันธวงค์
5/12  
8 49329
    นายธนกฤต    สุภา
5/12  
9 49284
    นายณัฐธี    คำฟู
5/12  
10 49222
    นายณัฏธพงษ์    เรือนเทศ
5/12  
11 49501
    นายณัฐปคัลภ์    จันทรวัชร
5/11  
12 49917
    นายกฤตพล    พรหมจักร์
5/13  
13 49970
    นายณธกร    ธัญชัยฤทธิ์
5/14  
14 52315
    นายฐติพัฒน์    คำโพธิ์
5/14  
15 49567
    นายณฐกร    บุศรากุล
5/16  
16 49562
    นายธนภัทร    ลวงระแหง
5/16  
17 52437
    นายต้นตุลา    เขื่อนนิล
5/15  
18 49956
    นายชวิน    เทียนทอง
5/15  
19 49558
    นายณัฐณัส    อมรศรีวัฒนกุล
5/15  
20 49488
    นายเกื้อคุณ    ชมชื่น
5/15  
21 49311
    นายเดโชชัย    บุญรสศักดิ์
5/15  
22 49238
    นายณัฐภัทร    ชัยมงคล
5/15  
23 49207
    นายณัฐนนท์    คำเสาร์
5/15  
24 49203
    นายชยุตรา    ผาวงศ์
5/15  
25 49483
    นายธนภูมิ    เตจ๊ะนัง
5/11  
26 49247
    นายธนกร    จำรัสศรี
5/11  
27 49258
    นายจีราวัฒน์    สุขจุ้ย
5/4  
28 49213
    นายธนกฤต    กันธวรรณา
5/4  
29 49206
    นายชยางกูร    ปานสุวรรณ
5/4  
30 49561
    นายกิตติพล    ทาอิ่นคำ
5/3  
31 49167
    นายกวีทรรศน์    ใจวีระวัฒนา
5/3  
32 51747
    นายกิติชัย    ฝั้นพรม
5/2  
33 49818
    นายคีตพล    ฉลอมพงษ์
5/2  
34 49619
    นายคุณานนต์    จิ่งต่ามน
5/2  
35 49573
    นายกานต์    กาวงศ์
5/2  
36 49234
    นายณัฐภัทร    วรหาญ
5/2  
37 49609
    นายณัฏฐชัย    นนทะสร
5/1  
38 49287
    นายกฤษณล    ทองจ่าม
5/4  
39 52318
    นายจักรพงศ์    ทิพย์ลุ้ย
5/4  
40 49205
    นายพีรภัทร    ดอนมูล
5/10  
41 49939
    นายจักริน    ธิสกุล
5/9  
42 49572
    นายชนาธิป    ทำการดี
5/9  
43 49866
    นายกันตพัฒน์    วงศ์เขื่อนแก้ว
5/8  
44 49543
    นายเกรียงศักดิ์    สุใจ
5/8  
45 49302
    นายชิษณุพงศ์    อภิวงศ์เจริญ
5/8  
46 51742
    นายตรีสุวรรณ    เดชะกูล
5/6  
47 49602
    นายกฤตภาส    ราชบัณฑิตย์
5/6  
48 49739
    นายชนกันต์    ธนวงศ์อุดม
5/5  
49 52345
    นายณวัฒน์    มากมาสิน
5/4  
50 52344
    นายชนธวัส    เตโม
5/4  
51 48420
    นายกรณ์จีรัณ    ตระกูลอภิชารัตน์
6/11  
52 51683
    นายคุโณดม    บุญวัฒน์
6/10  
53 48449
    นายธนบดี    ไกรทอง
6/10  
54 48289
    นายชลชาติ    ชัยยะ
6/10  
55 49021
    นายณัฐนันท์    อุปนันท์
6/8  
56 48924
    นายธนกฤษณ์    ยิ่งยงมหาทรัพย์
6/3  
57 48955
    นายณัฐปคัณต์    ปุยสุวรรณ
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 57 คน