โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดูซีรีย์ (เกาหลี)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์   
สถานที่เรียน :  ห้องภาษาต่างประเทศที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:53:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52996
    เด็กหญิงสุกัญญา    วิกิจสร้างสรรค์
1/6  
2 52587
    เด็กหญิงธัญพิชชา    หอมศิริกมล
1/10  
3 51755
    เด็กหญิงกนกพิชญ์    จริยา
2/10  
4 51932
    เด็กหญิงหทัยชนก    ปัดลี
2/9  
5 51761
    เด็กชายกันตธี    ใจแก้ว
2/9  
6 51751
    เด็กหญิงวรัญญา    นามเทพ
2/9  
7 51040
    เด็กหญิงสสิมา    จันทร์ศิริ
3/11  
8 51060
    เด็กหญิงดลพร    ผ่องพันธ์
3/11  
9 51116
    เด็กหญิงณัฐณาจน์    นามบุตร
3/11  
10 51117
    เด็กหญิงอารดา    ทิพยาวงศ์
3/11  
11 51197
    เด็กหญิงอภิชญา    ท่างาม
3/11  
12 51302
    เด็กหญิงยุวันดา    เครือใจ
3/11  
13 51509
    เด็กหญิงคาโย้    โอะคุ
3/11  
14 51510
    เด็กหญิงชาลิสา    เมฆวงค์
3/11  
15 51562
    เด็กหญิงพิชยาภรณ์    ทำบุญ
3/8  
16 51425
    เด็กหญิงนันทัชพร    จันทร์วัง
3/8  
17 50971
    เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สิทธิ
3/8  
18 51054
    เด็กหญิงขวัญจิรา    คันธะวัง
3/8  
19 51087
    เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ชูรัตน์
3/8  
20 51168
    เด็กหญิงธนัญพร    ปันธนนันท์
3/8  
21 51218
    เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    รัตนพงษ์
3/8  
22 51244
    เด็กหญิงธมลวรรณ    เรือนใจ
3/8  
23 51277
    เด็กหญิงกนกพิชญ์    สิทธิมงคล
3/8  
24 51315
    เด็กหญิงอธิชา    สัมภวมาน
3/8  
25 51938
    เด็กหญิงกมลลักษณ์    แสงสุธีสถิต
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน