โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ตึก 10   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:40:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50411
    นายปิยนัตต์ภูมิ    สุทินโน
4/6  
2 50491
    นายจิรัฎฐ์    จารีวิษฎ์
4/15  
3 49627
    นายณัฐพงศ์    เก่งการทำ
5/8  
4 49867
    นายจิตติพัฒน์    กันทวงค์
5/3  
5 52519
    นางสาวสิรภัทร    คำมุง
5/1  
6 51850
    นางสาวศุภิสรา    พรหมวิจิต
5/1  
7 51847
    นางสาวภัคอร    แก้วเกตุศรี
5/1  
8 51711
    นายฌามา    วจนชัย
5/1  
9 49942
    นายปวริศ    โยธาราษฎร์
5/1  
10 49923
    นางสาวอภิชญา    วงค์อินทร์
5/1  
11 49850
    นางสาวณัฐวดี    พิละกัญทา
5/1  
12 49677
    นางสาวชุณหกาญจน์    แก้วมูล
5/1  
13 49674
    นางสาวศศิวิมล    ไชยประภา
5/1  
14 49337
    นางสาวชญาดา    เลิศสงคราม
5/1  
15 49679
    นายณัฐภัทร    แก้วประถม
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน