โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  META vGaming Club (MLIB)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Harold Dan Cabalida
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:24:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50114
 นายไท    ใจมี
4/16  
2 50653
 นายทีฆทัศน์    สมุหทัย
4/16  
3 52810
 นายธเนศร์    เห็มบุรุษ
4/16  
4 51522
 นายพบธรรม    ตาเหียง
6/16  
5 51521
 นางสาวธนภา    อมตวณิชกุล
6/16  
6 51482
 นางสาวกันติชา    สุทัศน์
6/16  
7 49109
 นางสาวพชรวรรณ    เด็กยอง
6/16  
8 49087
 นางสาวนุชจรี    ชูดวง
6/16  
9 48858
 นางสาวอภิษฎา    เพ็ชรณสังกุล
6/16  
10 48829
 นางสาวสุชัญญา    หาญสิทธานนท์
6/16  
11 48789
 นางสาวจินต์จุฑา    เรือนปัญโญ
6/16  
12 48237
 นางสาวสริลพร    แสงพิชัย
6/16  
13 51635
 นางสาวรัฐนันท์    รชตะไพโรจน์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน