โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Internet and Gaming      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Mario Simic
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:43:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52657
 เด็กหญิงชญาน์นันท์    สรรค์ศิริกุล
1/14  
2 52660
 เด็กหญิงภีรดา    โมจมสิน
1/14  
3 51886
 เด็กหญิงภัทรกานดา    มินานนท์
2/14  
4 51852
 เด็กหญิงเบญจลักษณ์    แก้วธิ
2/14  
5 51826
 เด็กหญิงศิรตญา    เจนรถา
2/14  
6 51825
 เด็กชายนพดล    ใจสาม
2/14  
7 51729
 เด็กชายปัณณวิชญ์    ปันสุวรรณ์
2/14  
8 51898
 เด็กชายนรากร    ฝั้นอ้าย
2/2  
9 51857
 เด็กหญิงธัญพิชชา    ตาอุ่นใจ
2/2  
10 51804
 เด็กชายเจชฎาพันธ์    จำปา
2/2  
11 51769
 เด็กหญิงภูษณิศา    ยุทธวราชัย
2/2  
12 51632
 เด็กชายจิรภาส    ไชยวงค์
3/1  
13 51488
 เด็กชายกิตติธัช    ทองดี
3/1  
14 51419
 เด็กชายอรรถ    เกิดนาค
3/1  
15 51074
 เด็กชายวสุพล    เค้าฝาย
3/1  
16 51031
 เด็กชายธนภูมิ    นามวงค์
3/1  
17 51022
 เด็กชายกิตติภพ    หมีจันต๊ะ
3/1  
18 51556
 เด็กชายกรินทร์    แซ่ลี
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน