โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  DIY Mark Club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Sajan Palanchoke
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:00:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50648
 นางสาวกัญญาภัค    ประทุมศรี
4/16  
2 50764
 นางสาวธัญญภรณ์    นันไชย
4/16  
3 50787
 นางสาวเขมจิรา    เมคพัธน์
4/16  
4 48996
 นางสาวณัฐธิดา    ซาคาคิดะ
6/16  
5 49037
 นางสาวฐิหัทยา    ชนะเดช
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน