โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Mobile Esports Games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Flor Angeline Solivan,ครูพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:35:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52600
 เด็กชายสรวิชญ์    ชัดเจน
1/1  
2 52604
 เด็กชายสรวิชญ์    จินาวงค์
1/1  
3 52588
 เด็กชายณฐพร    สมสกีสิทธิ์
1/2  
4 53255
 เด็กชายจิรวัฒน์    ปัญญาโน
1/2  
5 52828
 เด็กหญิงชมพูนุช    เชิดชู
1/14  
6 51052
 เด็กชายกรณิศ    วงศ์เจริญ
3/14  
7 51560
 เด็กชายสุรเศรษฐ์    สุนทรรัตน์
3/2  
8 51479
 เด็กชายกวีวัฒน์    ปัญญาโน
3/2  
9 51114
 เด็กชายวรวัช    วันเพ็ญ
3/2  
10 51110
 เด็กชายพบธรรม    จุลมุสิก
3/2  
11 51036
 เด็กชายกวีวัธน์    นากาโอะ
3/2  
12 50979
 เด็กชายนนทพัทธ์    ธุมาญากร
3/2  
13 50930
 เด็กชายปภังกร    ปัญญาราช
3/2  
14 50929
 เด็กชายธเนศ    โรจน์ฤดากร
3/2  
15 51644
 เด็กหญิงพลอยไพลิน    แย้มยินดี
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน