โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Puzzly Words (Word Games)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Arnel Tello Rimando, ครูพรวัลย์ สิงหพันธุ์
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:06:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49636
 นายชณาณล    พึ่งธรรม
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน