โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Badminton Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Rene Saromines
สถานที่เรียน :  สนาม วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:41:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51705
 เด็กหญิงธัญชนก    จันต๊ะพิงค์
2/1  
2 51961
 เด็กหญิงสหฤทัย    ใจจิตร
2/14  
3 51911
 เด็กหญิงธัญชนก    สุภา
2/14  
4 51780
 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน    สันกลกิจ
2/14  
5 51778
 เด็กหญิงเมธาพร    บุญปภังกร
2/14  
6 51731
 เด็กหญิงแสนรัก    ยศแสนสุข
2/14  
7 52256
 เด็กชายธีรภัทร    ปัญญาเลิศ
2/12  
8 51954
 เด็กชายวุฒิชัย    เสียงดี
2/2  
9 51902
 เด็กหญิงชนาภัทร    แป้นไทย
2/2  
10 51776
 เด็กชายณัฐพงศ์    ปัญญาแก้ว
2/1  
11 51803
 เด็กหญิงศุภาวรรณ    ชัยราชา
2/1  
12 51823
 เด็กหญิงโลมา    รอดจิตต์
2/1  
13 51853
 เด็กหญิงศุภวดี    แซ่อึ้ง
2/1  
14 51880
 เด็กหญิงรรรรร    ขวัญแก้ว
2/2  
15 51527
 เด็กหญิงสิรินทร์ญา    พิธานวรรณกุล
3/2  
16 51279
 เด็กหญิงชาลิสา    ถาเขียว
3/2  
17 51162
 เด็กหญิงขวัญพิชชา    ทิพย์เนตร
3/2  
18 51150
 เด็กหญิงศิญา    วัฒนา
3/2  
19 51051
 เด็กชายภูตะวัน    มานะกิจ
3/2  
20 51034
 เด็กชายศุภสิน    กองศรี
3/2  
21 50984
 เด็กหญิงกนต์ระพี    เดชะ
3/2  
22 50976
 เด็กชายพฤกษ์    ปัญญาพรหม
3/2  
23 50956
 เด็กชายคณิน    เวียงดาว
3/2  
24 51639
 เด็กชายจิรายุ    ไชยมงคล
3/1  
25 51572
 เด็กหญิงปภัสรา    ชื่นแสง
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน