โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Basketball Club       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:47:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52656
 เด็กชายชีวานนท์    จรัสนิวัฒน์
1/1  
2 52769
 เด็กชายปริยากร    ใจอินทร์
1/1  
3 52787
 เด็กชายภูวดล    ขุนงามขำ
1/1  
4 53093
 เด็กชายพชร    ช่ำชอง
1/1  
5 53222
 เด็กชายปฏิภาณ    จินะ
1/1  
6 51709
 เด็กชายชนกันต์    ภูมูล
2/14  
7 52232
 เด็กชายศราวุฒิ    ธิสกุล
2/7  
8 52224
 เด็กชายกฤษณะ    ขุนจันทร์
2/7  
9 52038
 เด็กชายกฤตนนท์    แสงฉาย
2/7  
10 52026
 เด็กชายนนท์ปวิธ    ศรณ์เขื่อนแก้ว
2/7  
11 51981
 เด็กชายนาโน    ซาคาโมโต
2/7  
12 51701
 เด็กชายธีระโชติ    ฟูใจ
2/7  
13 51081
 เด็กชายธนกร    ไชยมงคล
3/14  
14 51090
 เด็กชายวรธน    จันทะวงศ์
3/14  
15 51141
 เด็กหญิงตุลยา    พวงนาค
3/14  
16 51160
 เด็กชายกิตติพัทธ์    พงศ์พรรณสาร
3/14  
17 51471
 เด็กหญิงคณัสนันท์    สันชัย
3/14  
18 51485
 เด็กชายสุวิจักขณ์    ธรรมดา
3/14  
19 51558
 เด็กหญิงขวัญหทัย    กำจร
3/14  
20 51596
 เด็กชายเซคิ    อะงูนิ
3/14  
21 51640
 เด็กหญิงอชิรญา    ยาประเสริฐ
3/14  
22 51072
 เด็กชายณัฐวุฒิ    พจนเสนี
3/14  
23 50978
 เด็กชายอัครพล    มานารัตน์
3/14  
24 50959
 เด็กหญิงจันทมณี    จันทร์ใจวงค์
3/1  
25 51032
 เด็กชายชยานันฐ์    กลางประพันธ์
3/1  
26 51152
 เด็กชายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
3/1  
27 51487
 เด็กชายณัฐภัทร    ขำดี
3/1  
28 51665
 นายรัฐมนตรี    เมาเตจา
3/1  
29 51078
 เด็กชายอัศวิน    สุราฤทธิ์
3/2  
30 51606
 เด็กหญิงณัฒนันท์    ศรีภูธร
3/2  
31 50920
 เด็กหญิงพิมพ์พลอย    คันธวงค์
3/14  
32 50949
 เด็กชายบรูเออร์ เท๊ต    เฮาส์โฮลเดอร์
3/14  
33 51641
 เด็กหญิงสิรินาถ    มารังค์
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน