โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Jennifer E.Manuel
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:41:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51773
 เด็กชายภูเบศ    อุ่นจิโน
2/2  
2 50943
 เด็กชายชิษณุชา    วิไลเขา
3/1  
3 51092
 เด็กหญิงจิดาภา    มิ่งเชื้อ
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน