โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  BlockBuster Movie Club (BBM Club)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Cirilo Ortega Lim
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 21:54:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50528
 นางสาวนาฏประภา    นรกิจ
4/16  
2 53201
 นางสาวถิราพร    จันทร์ต๊ะรังษี
4/16  
3 52749
 นางสาวพรจิรา    ไชยพูน
4/16  
4 52748
 นางสาวชลันดา    ยาราช
4/16  
5 52702
 นางสาวปาณิสรา    มุ่งหมาย
4/16  
6 50901
 นางสาวปาจรีย์    เขื่อนปะ
4/16  
7 50818
 นางสาวกรปภา    กองใจ
4/16  
8 50694
 นายภวัต    สุภานันต์
4/16  
9 50651
 นางสาวปาณิสรา    งามมีศรี
4/16  
10 50644
 นางสาวกัญจน์กุสุมา    นางสูงเนินธนา
4/16  
11 51884
 นางสาววชิรญาณ์    บุญกล่อม
5/16  
12 51887
 นางสาววรัชพร    รอดสีเสน
5/16  
13 51919
 นางสาวนงนภัส    นาคหิรัญโสภณ
5/16  
14 51963
 นางสาววดา    ชิดสิน
5/16  
15 52449
 นางสาวโยษิตา    วงศ์ษาพาน
5/16  
16 51798
 นางสาวชีปา    กุมาร
5/16  
17 51797
 นางสาวสสาริณี    วงศ์วิชิต
5/16  
18 49839
 นางสาวศศิวิมล    จันทรมณี
5/16  
19 49745
 นางสาวจินต์จุฑา    จันทะกี
5/16  
20 49588
 นางสาวแคสสิดี้    เหลียง
5/16  
21 49583
 นางสาวอัจฉรียา    สุภารังษี
5/16  
22 49581
 นายณฐพัฒน์    โชคมงคลสกุล
5/16  
23 49251
 เด็กหญิงทักษอร    ยาบุญนะ
5/16  
24 48398
 นางสาวณฐพร    มงคล
6/16  
25 49102
 นางสาวแพรวา    พงศ์ธนบรรณ
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน