โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Word Play      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Richard Bennett
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:55:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52566
 เด็กชายณภัทร    จันทรพัตร
1/1  
2 52645
 เด็กชายนิตินันต์    ทองคำ
1/2  
3 51021
 เด็กชายทายาท    ธรรมรัตนพงษ์
3/1  
4 51033
 เด็กชายภูวดล    เวียงสิมมา
3/1  
5 51134
 เด็กชายเตชินท์    ฟูเต็ม
3/1  
6 50954
 เด็กหญิงนวพร    โอรัตนสถาพร
3/2  
7 51526
 เด็กหญิงพีชญาดา    วาฤทธิ์
3/2  
8 51550
 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช    แก้วกันใจ
3/2  
9 51681
 เด็กหญิงรฐา    ถาวรวรากรกุล
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน