โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Board Games & Cardgames      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Willem Op den Brouw
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:17:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52568
 เด็กชายณฐรัช    ขัตธิ
1/1  
2 52751
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์    บุญสม
1/14  
3 52658
 เด็กหญิงปุรินทณี    ศรีวรรณ
1/14  
4 52572
 เด็กชายธนพัต    คันธวงศ์
1/14  
5 52557
 เด็กหญิงสุพัตรา    มาทอง
1/14  
6 52525
 เด็กชายกีรติ    คากิซากิ
1/14  
7 52680
 เด็กชายฉัตรนบพร    มุนินทร์พิทักษ์
1/2  
8 52665
 เด็กหญิงพลอยทับทิม    ภูสิริพัฒนานนท์
1/2  
9 51858
 เด็กชายพร้อมภวัต    กิติมา
2/1  
10 51987
 เด็กชายคณิน    ชำนาญกิจ
2/1  
11 51777
 เด็กหญิงนันทัชพร    สุจริต
2/14  
12 51854
 เด็กหญิงวรรษชล    วิเศษจุมพล
2/14  
13 51678
 เด็กชายบัณฑิตญากรณ์    กองแก้ว
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน