โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:35:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50457
 นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
4/6  
2 50063
 นางสาวอังคณา    ปัญญาแปง
4/11  
3 50865
 นางสาวอรปรียา    สมบูรณ์
4/11  
4 50034
 นางสาวศรีสุภางค์    ปิงวัง
4/12  
5 50045
 นายจิรศักดิ์    สูญโญ
4/12  
6 50264
 นายนวพล    ผลนิมิตร
4/12  
7 50043
 นางสาวชลณธร    คำวงค์
4/13  
8 49910
 นางสาวณัฏฐณิชา    รัตนกมลรัตน์
5/15  
9 49250
 นางสาวณัฏฐนิช    สุระมิตร
5/13  
10 52355
 นางสาวศุภกานต์    ขันคำ
5/3  
11 48379
 นายจ๋ามเมือง    นายโทะ
6/11  
12 48315
 นางสาวฐิติพร    บุญมาแก้ว
6/12  
13 51371
 นางสาวอรวรรณ    มหาวรรณ
6/12  
14 48408
 นางสาวเพชรนภา    อารีย์
6/13  
15 48423
 นางสาวเบ็ธทานี ซาร่าห์    เลเวลล์
6/14  
16 48447
 นางสาวชนากานต์    สุโขทัย
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน