โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:02:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53296
 เด็กหญิงสุพิชญนันท์    เมืองใจ
1/3  
2 52883
 เด็กชายชัยวัฒน์    พินิจวงษ์
1/13  
3 52885
 เด็กหญิงพัชรพรรณ    สมณา
1/12  
4 52605
 เด็กหญิงวิชาภัสสร์    อนนต์ธนัทกุล
1/10  
5 52670
 เด็กชายวรดร    วงค์สิงหา
1/8  
6 52551
 เด็กหญิงภิมวรีย์    ดวงแดง
1/8  
7 53048
 เด็กชายศกานต์    ตาวงค์
1/6  
8 53028
 เด็กหญิงอรสิญา    งามมี
1/6  
9 53045
 เด็กชายกฤตเมธ    ศรีลา
1/5  
10 53035
 เด็กหญิงศิริวรรณ    ดวงมา
1/5  
11 52518
 เด็กชายชวพล    ปรีชาเจิดศรี
1/5  
12 52867
 เด็กชายก้องภพ    สุวรรณา
1/4  
13 52267
 เด็กชายปฏิกาญจน์    หลุยจำวัล
2/13  
14 52171
 เด็กหญิงทาริกา    ปินตา
2/12  
15 52207
 เด็กหญิงกัญญรัตน์    สินธุชัย
2/7  
16 52400
 เด็กหญิงวริสรา    มูลสม
2/6  
17 52074
 เด็กชายนพรัตน์    อินทวงศ์
2/5  
18 52265
 เด็กชายธรรมภูมิ    รินแก้ว
2/3  
19 52134
 เด็กชายภูวนัย    ใจใส
2/3  
20 50922
 เด็กหญิงพัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
3/9  
21 51355
 เด็กชายพร้อมรัก    ยี่เมา
3/6  
22 51324
 เด็กหญิงธนัชภัค    ตันสุภายน
3/6  
23 51209
 เด็กชายธนวัชร    ปิงวัง
3/6  
24 51303
 เด็กชายตุลญวัต    ศรีภา
3/5  
25 51229
 เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ฉนวนจิตร
3/5  
26 51574
 เด็กชายสุวิจักขณ์    ชมถิ่น
3/4  
27 51390
 เด็กหญิงอุมากร    จุมปู
3/4  
28 51206
 เด็กชายนัฐวรรธ    กองพล
3/4  
29 51097
 เด็กชายณัฐกิตติ์    โนจากูล
3/4  
30 51597
 เด็กชายอิศม์เดช    สุทธาชัย
3/3  
31 51399
 เด็กหญิงมินท์ตา    พิมพ์มีลาย
3/3  
32 51006
 เด็กชายธนกร    พงษ์ตุ้ย
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32 คน