โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English words      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา สว่างวัล
สถานที่เรียน :  โดมหน้าอาคาร 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:22:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52722
 เด็กหญิงพิชญาภา    จันทร์คำ
1/1  
2 53087
 เด็กหญิงปุญญพัฒน์    บวรพิพัฒน์พงศ์
1/13  
3 52957
 เด็กชายฐาปณพงษ์    ปัญญาฟู
1/13  
4 52760
 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ถาวร
1/11  
5 52669
 เด็กหญิงฑิลาภัณ    บุญเลา
1/11  
6 53033
 เด็กหญิงฉัตรชนก    สมบูรณ์
1/8  
7 52852
 เด็กชายกฤตย์ณัทพัชร    ศรีใส
1/5  
8 53229
 เด็กหญิงภาชิญะ    แก้วโขง
1/4  
9 52898
 เด็กหญิงจิราวรรณ    ชีรัง
1/4  
10 52872
 เด็กชายศุภกันต์    คำมูล
1/4  
11 53292
 เด็กหญิงรุจิรดา    แซ่กู้
1/1  
12 52108
 เด็กชายสุกฤษฎิ์    พนมเวช
2/13  
13 52125
 เด็กหญิงศุกลภัทร    จอมขันเงิน
2/13  
14 52157
 เด็กชายศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
2/13  
15 52176
 เด็กชายธีรภัทร์    คำรินทร์
2/13  
16 52211
 เด็กชายชลธิศ    บุญมาปะ
2/13  
17 52107
 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    กางสำโรง
2/13  
18 52079
 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์    อิ่นแก้ว
2/13  
19 52064
 เด็กชายชิษณุพงศ์    สีสะอาด
2/13  
20 51834
 เด็กชายวรปรัชญ์    หวลหงษ์
2/13  
21 51914
 เด็กหญิงชญาภา    อังศุพิศุทธิ์
2/11  
22 52407
 เด็กหญิงศุภัศสรา    นารินทร์
2/3  
23 52061
 เด็กหญิงญานิศา    วัยภา
2/3  
24 51107
 เด็กหญิงณัชชา    ชัมพูนทะ
3/7  
25 52847
 เด็กหญิงวรรธนพร    ชูวา
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน