โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กราฟฟิกและมัลติมีเดีย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์, ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน
สถานที่เรียน :  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1025 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:54:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53119
 นางสาววาริน    สระทองแมว
4/5  
2 49587
 นายภานุวัฒน์    สงคราม
5/16  
3 49570
 นายพีรวิชญ์    ต๊ะปัญญา
5/16  
4 51988
 นายนิติวัชร์    จริยวนิชชากร
5/5  
5 51940
 นางสาวฐิตาภา    เขียวอ่อน
5/5  
6 49964
 นางสาวสุปวีณ์    คุ้มเดช
5/5  
7 49176
 นายชัยพงษ์    คำเผ่า
5/5  
8 52244
 นางสาวอินทิรา    ทิพย์สิงห์
5/3  
9 49604
 นางสาวสุชาภัทร    กิ่วแก้ว
5/3  
10 48402
 นายจิตติพัฒน์    พันธุศาสตร์
6/15  
11 49043
 นางสาวนลพรรณ    สุทธาชัย
6/7  
12 48761
 นางสาวพลอยรดา    ฉวี
6/7  
13 51161
 นายชนะภัย    วีระ
6/5  
14 48993
 นายปรัตถกร    นักกรองดี
6/5  
15 48730
 นายยิ่งยงค์    บุญเกิด
6/4  
16 48455
 นายอิทธิฤทธิ์    ชัยสุวรรณ
6/4  
17 48240
 นายหฤษฎ    พวงทอง
6/3  
18 49041
 นางสาวชนัญชิดา    วงษ์ราช
6/1  
19 48504
 นายณพล    บุญทอง
6/1  
20 48527
 นายเสฏฐวุฒิ    เพชรรัตน์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน