โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถักโครเชต์เบื้องต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพร จิตอารีย์ . ครูต่อศักดิ์ ชินันท์
สถานที่เรียน :  831 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:04:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53090
 เด็กชายนะโม    รักษ์รุ่งเรือง
1/5  
2 52923
 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    สุวรร์ธร
1/8  
3 52906
 เด็กหญิงสวรส    คันธรส
1/8  
4 52856
 เด็กหญิงธัญญลักษณ์    มะทะ
1/8  
5 52774
 เด็กชายชยพล    ปันทะนา
1/7  
6 53188
 เด็กหญิงณัฐษิกา    สพานแก้ว
1/6  
7 52204
 เด็กหญิงกรวรรณ    บุราจารย์
2/12  
8 52169
 เด็กหญิงพลอยสวย    ปัญญาไว
2/12  
9 52147
 เด็กหญิงสุพฤกษา    มือแข็ง
2/12  
10 52150
 เด็กหญิงอภิศิริ    อินมงคล
2/6  
11 52118
 เด็กหญิงลลิตา    เทพแปง
2/6  
12 52105
 เด็กหญิงณัทธิฌา    บัวอินทร์
2/6  
13 52089
 เด็กหญิงธัญวรัตม์    สมพูลวัฒนกุล
2/6  
14 52078
 เด็กหญิงมาฆศิริ    จันทรวิโรจน์
2/6  
15 51237
 เด็กหญิงกชพร    ซ้อนพุฒ
3/6  
16 50918
 เด็กหญิงณัฐวดี    หลวงหล้า
3/6  
17 51538
 เด็กหญิงณัฐพร    บุญฟู
3/5  
18 51481
 เด็กหญิงปาณิศา    ไชโย
3/4  
19 51416
 เด็กหญิงกวีรชา    อภิชัญญาณัฐ
3/4  
20 51178
 เด็กหญิงปราณปรียา    หมื่นทา
3/4  
21 51539
 เด็กหญิงณัฐมน    บุญฟู
3/3  
22 51475
 เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ    ปั้นทิม
3/3  
23 51202
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นุตละ
3/3  
24 51079
 เด็กหญิงนัฐฐยา    สง่าพจนากุล
3/3  
25 51668
 เด็กหญิงคานาอัน    คำพุทธ
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน