โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Photography Techniques      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร
สถานที่เรียน :  ศูนย์วิทยบริการ อาคารดารารัศมี วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:50:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52821
 นายกานต์    สุขสันต์
4/2  
2 53155
 นางสาวไอลดา    บ้านเรือน
4/12  
3 53278
 นางสาวเพ็ญไพลิน    สีดาทอง
4/12  
4 50583
 นายอชิรเทพ    คุณยศยิ่ง
4/15  
5 52559
 นายรัชชานนท์    ยะยอง
4/16  
6 52820
 นายพลพรรธน์    จุ้ยบำเพ็ญ
4/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน