โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญณัช จิวหานัง, ครูณัชชา อินทร
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:23:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50902
 นายวัชรพล    วงค์หาญ
4/12  
2 52630
 นางสาววิชญาดา    วุฒิเสน
4/9  
3 53158
 นางสาวณภัชนันท์    ลาเสือ
4/9  
4 53165
 นางสาวณัฐณิชา    ฤทัยสวรรค์
4/9  
5 53166
 นางสาวภัคจิรา    ชัยเมืองใจ
4/9  
6 53170
 นางสาวธนพร    โสมิญะ
4/9  
7 53191
 นางสาวพรปวีณ์    เครือจันต๊ะ
4/9  
8 52737
 นางสาวดลพร    อดดี
4/10  
9 53145
 นางสาววรกมล    นพพรประเสริฐ
4/10  
10 50105
 นายชยกร    สืบตระกูล
4/11  
11 50220
 นายปรเมทร์    มณีวรรณ์
4/11  
12 50339
 นายณัฐดนัย    ปิมปานะ
4/11  
13 53230
 นางสาวศุภัสรา    ปันโน
4/11  
14 50896
 นางสาวภูริชญา    สุทัศนรักษ์
4/9  
15 50897
 นางสาวพรรณวิลาส    โซวเจริญสุข
4/8  
16 50015
 นางสาวพรพัสวีย์    สายเดช
4/1  
17 50710
 นางสาวณัฐธีรกมล    บุญมี
4/1  
18 50732
 นางสาวทอฝัน    ชูวงษ์
4/1  
19 50740
 นางสาวปาณิสรา    ไชยวุฒิ
4/1  
20 50893
 นางสาวสุพิชฌาย์    จองคำ
4/1  
21 52520
 นางสาวจตุรพร    คำมะนาง
4/4  
22 53149
 นางสาวภัทรนันท์    ยะบุญ
4/4  
23 50906
 นายหิรัณย์    พิมพ์นาวี
4/6  
24 52536
 นางสาวณัฐธิชา    ปัญญาอุด
4/6  
25 50373
 นายบุญฤทธิ์    บุญมา
4/7  
26 50459
 นางสาวพิชญาภา    ศิริป้อม
4/7  
27 53127
 นายกุลธวัช    มโนสา
4/7  
28 53140
 นางสาวโยษิตา    วงค์สุวรรณ
4/7  
29 49540
 นางสาวรุจิรา    น่าชม
5/14  
30 49736
 นางสาวสุทธิภรณ์    หงษ์ทอง
5/14  
31 49846
 นางสาวชนกนันท์    เรือนก้อน
5/14  
32 49951
 นางสาวชุติมา    สิริกันยาธรรม
5/14  
33 51382
 นางสาวพรพิมล    ชุ่มอินทรจักร์
5/14  
34 51832
 นางสาวพลอยฟ้า    ยาบัว
5/14  
35 52438
 นางสาวกัญญพัชร    สุนทรามระ
5/14  
36 52403
 นางสาวจิตรลดา    วิริยะอุดมศิริ
5/13  
37 49518
 นางสาวพัชรดา    ฉัตรปการ
5/13  
38 52310
 เด็กหญิงปิยธิดา    ญาติฝูง
5/9  
39 49157
 นางสาวพิมพ์อร    บุญทอง
5/3  
40 49563
 นางสาวนันท์ลภัส    พิทยาโรจนกุล
5/3  
41 49901
 นางสาววรัทยา    มณีศรี
5/4  
42 51994
 นางสาวพริมสิริ    นินทจันทร์
5/4  
43 52252
 นางสาวจรรยาลักษณ์    ประจำชอบ
5/6  
44 52358
 นางสาวสิริกร    แสงคำ
5/6  
45 49849
 นางสาวณิชกานต์    สุวรรณกาศ
5/9  
46 51439
 นางสาวนภัสรพี    อินทรองพล
6/7  
47 48964
 นางสาวภัคจิรา    เบ้าแบบดี
6/13  
48 50388
 นางสาวจิรัชญา    ปัญญาคำ
6/13  
49 51463
 นางสาวกุลสินี    นันต๊ะวงค์
6/13  
50 51059
 นางสาวณัฐธิดา    สุวรรณยศ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน