โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  crosswords ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูชัญญะพิชญ์. ระดม,ครูเปี่ยมสุข. ชูตระกูล
สถานที่เรียน :  On -site ห้อง 223 หรือ ห้อง Resource Center อาคารวิเชียร (อาคาร 2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:42:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52976
 เด็กชายคชภูมิ    คำฮอม
1/3  
2 52614
 เด็กชายณัฎฐกนิษฐ์    สิทธิทองจันทร์
1/14  
3 53022
 เด็กชายพชราวุธ    เมืองมา
1/12  
4 52834
 เด็กหญิงณัฐนันท์    ทาอินต๊ะ
1/11  
5 52763
 เด็กหญิงอุ่นดามี    สุนันต๊ะ
1/11  
6 52692
 เด็กชายปกรณ์    กองอุบล
1/11  
7 52688
 เด็กชายเหมวิชญ์    ชัยวิรัตน์
1/11  
8 52685
 เด็กชายชนกันต์    มหาวงษ์
1/11  
9 52629
 เด็กชายปกป้อง    โยธินสิริวัฒนา
1/11  
10 51873
 เด็กชายธนกร    น้อยคำ
2/11  
11 51916
 เด็กชายกิตติภณ    บัวเรือง
2/11  
12 51934
 เด็กหญิงธัณวรัตน์    จำเริญวงศ์
2/11  
13 51952
 เด็กชายวรกันต์    ไชยอุปละ
2/11  
14 51959
 เด็กชายปภังกร    ปาละโมงค์
2/11  
15 51977
 เด็กชายพชรดนัย    ถาวราคม
2/11  
16 51984
 เด็กหญิงภัสนันท์    ย่างไพบูลย์
2/11  
17 52002
 เด็กหญิงเยาวภา    คีรีคามสุข
2/11  
18 52073
 เด็กชายจิณณ์    ชิมิซึ
2/11  
19 52130
 เด็กชายอจลวิชญ์    อุทัยศรี
2/11  
20 52149
 เด็กชายอานนท์    กว้างนอก
2/11  
21 51860
 เด็กชายสุธี    แลเฌอร์
2/11  
22 51836
 เด็กชายรัชชานนท์    สอประดิษฐ์
2/11  
23 51999
 เด็กชายชยานันต์    วัฒนาอุดมวงษ์
2/5  
24 52047
 เด็กชายคณิติน    จิกยอง
2/5  
25 52187
 เด็กชายพิชญ์    ทรัพย์มี
2/5  
26 52261
 เด็กชายทักษ์    พานเพชรสุขุม
2/5  
27 52294
 เด็กชายอคร    อนุตรานุสรณ์
2/5  
28 52418
 เด็กชายรัฐนันท์    อรุณวรพิทักษ์
2/5  
29 51950
 เด็กชายต่อตระกูล    คำภีระ
2/8  
30 51724
 เด็กชายพิทวัส    ปัญญาโสภา
2/11  
31 51767
 เด็กชายชยากร    เสวกพันธ์
2/11  
32 51805
 เด็กชายธนกฤต    ธนพลดำรงเดช
2/11  
33 51806
 เด็กชายเตชินท์    เสาร์ทอน
2/11  
34 50967
 เด็กหญิงณันทพร    มณีเลิศ
3/12  
35 51247
 เด็กชายวาเม    สิงหพันธุ์
3/12  
36 51265
 เด็กชายแทนตะวัน    ขอดคำ
3/12  
37 51316
 เด็กชายปัณวรรธน์    ปันปิน
3/12  
38 51321
 เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ปานนาค
3/12  
39 51334
 เด็กชายศุภกร    โนผ่า
3/12  
40 51601
 เด็กชายนภสินธุ์    ปั้นกำไร
3/12  
41 50931
 เด็กชายณภัทร    ด้วงเขียว
3/12  
42 51506
 เด็กชายแก่นฝาง    แก้วสุพรรณ
3/11  
43 51600
 เด็กชายกันต์รพี    ยาท้วม
3/10  
44 51411
 เด็กชายกาลลิขิต    เภารัตน์
3/10  
45 51109
 เด็กชายปุณยวัจน์    ลี้สกุลรักษ์
3/10  
46 51058
 เด็กชายภูธิต    ไชยวงค์
3/10  
47 50927
 เด็กชายอินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
3/10  
48 51306
 เด็กชายจิรัฎฐ์    วงค์กาสิทธิ์
3/8  
49 50974
 เด็กชายมัชฌิมา    ขำเนตร
3/8  
50 52299
 เด็กชายพงษ์ชนก    บุญเป็ง
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน