โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พสวท.สมทบ      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูอภิณห์พร มาตรมูล
สถานที่เรียน :  ห้อง 1228 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:40:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 47922
 นางสาวนภสร    กาญจนมุสิก
6/9  
2 48831
 นางสาวนภสร    จันทร์ตา
6/9  
3 48837
 นางสาวนภัสนันท์    ไชยอัมพรจิตร
6/9  
4 48891
 นางสาวโรจนรัตน์    วงศ์กระจ่าง
6/9  
5 48912
 นางสาวนัชชา    ชลประทิน
6/9  
6 48976
 นางสาวภัทรพร    เมืองธรรม
6/9  
7 48984
 นางสาวกัลยกร    เกษรทอง
6/9  
8 49016
 นางสาวอสมา    หลอดทอง
6/9  
9 49066
 นายอลงกรณ์    บุญบำรุงทรัพย์
6/9  
10 49096
 นางสาวชุติกาญจน์    ต่ำแก้ว
6/9  
11 49119
 นางสาวสุชานันท์    เวียงนนท์
6/9  
12 50707
 นายศิรวิชญ์    ทรายคำ
6/9  
13 51000
 นางสาวภัณฑิรา    แก้วกาบคำ
6/9  
14 51445
 นางสาวพัชรกมล    วงค์นันตา
6/9  
15 51454
 นายเสฏฐวุฒิ    กันธิมาพงค์
6/9  
16 51467
 นางสาวปาณิสรา    ชื่นจิตต์
6/9  
17 51476
 นางสาวธัญวรัตม์    ทิพย์เจิง
6/9  
18 48747
 นางสาวธันยชนก    ลายคำ
6/9  
19 48720
 นางสาวจุฑารัตน์    ปุริสุม
6/9  
20 48702
 นางสาวนันท์นภัส    กันทะลา
6/9  
21 48208
 นางสาวปวริฐ์ศา    เยี่ยมเมธากร
6/9  
22 48234
 นางสาวเขมิสรา    ปีเจริญ
6/9  
23 48262
 นายชิติสรรค์    แสนเกรียง
6/9  
24 48272
 นางสาวรุจีรา    แก้วบุญเรือง
6/9  
25 48288
 นางสาวขัติยาภรณ์    แก้ววรรณา
6/9  
26 48308
 นางสาวชลันภรณ์    ถากว้าง
6/9  
27 48319
 นางสาวจรรยพร    สุ่นทอง
6/9  
28 48332
 นางสาวณัฐฐาพร    เพชรล้ำ
6/9  
29 48335
 นางสาวจุฑาทิพ    พรมคำตัน
6/9  
30 48346
 นางสาวลฎาภา    เสมอชีพ
6/9  
31 48350
 นางสาวตัซนีม    ไช่
6/9  
32 48353
 นางสาววรัญญา    ไทยหิรัญยุค
6/9  
33 48463
 นายศิรวิทย์    สายเขียว
6/9  
34 48485
 นางสาวธัญชนก    สมหมาย
6/9  
35 48489
 นางสาวเจตนิพิฐ    โนชัย
6/9  
36 48491
 นางสาวณิชารีย์    พรมดำ
6/9  
37 51566
 นางสาวกัญญาณิษฐ์    ช่างทอง
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 37 คน