โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุม กีฬาฟุตบอล YRCFC      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรกิจ สัตยวงค์,ครูวัชรพงษ์ ธะนันศรี
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:36:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53081
 เด็กชายธนเดช    จุกหอม
1/13  
2 52612
 เด็กชายกฤษณ์    จาวขจร
1/10  
3 52597
 เด็กชายกิตติพัฒน์    ไชยลา
1/10  
4 52782
 เด็กหญิงวรรณศิลป์    แชโต
1/9  
5 52613
 เด็กชายคุณานนต์    ใจคำ
1/9  
6 53067
 เด็กชายภูพชร    จิโน
1/7  
7 53027
 เด็กชายตุลา    บุญเป็ง
1/7  
8 52924
 เด็กชายเศรษฐพิชญ์    วงศ์ฝั้น
1/7  
9 52871
 เด็กชายศุภวิชญ์    บัวหอม
1/7  
10 52785
 เด็กชายคุระโตะ    ทานากะ
1/7  
11 52766
 เด็กชายวรกฤต    นุชนิยม
1/7  
12 52616
 เด็กชายบรรณวัชร    กลิ่นใหญ่
1/10  
13 52618
 เด็กชายกรกฎ    ไจยะ
1/10  
14 52646
 เด็กชายปกรณ์วิชญ์    คันธามารัตน์
1/10  
15 53182
 เด็กชายอัศนัย    อูปเงิน
1/12  
16 53079
 เด็กชายธนัช    สมจิตต์
1/12  
17 53059
 เด็กชายสุนันท์    แสนทอง
1/12  
18 53026
 เด็กชายชริน    ชัยเรืองสุข
1/12  
19 52936
 เด็กชายศุภฤกษ์    แสนหลี
1/12  
20 52851
 เด็กชายสกลทิวัตถ์    ศรีเดช
1/12  
21 52773
 เด็กชายพรปิยะ    เหลืองสุวรรณ์
1/11  
22 52725
 เด็กหญิงอันนา    กาบแก้ว
1/10  
23 52717
 เด็กชายสุประวีณ์    ผาสุก
1/10  
24 52650
 เด็กชายกันตภณ    สามใจ
1/10  
25 53275
 เด็กชายนันทิพัฒน์    วงค์คม
1/6  
26 53239
 นายภัทรนนท์    วงศ์ภาคำ
1/6  
27 53064
 เด็กหญิงธีรตา    เพ็งปาน
1/4  
28 52972
 เด็กชายณวัฒน์    ภักดีศิริวงค์
1/4  
29 53233
 เด็กชายธนนทัช    ก่าคำ
1/3  
30 53223
 เด็กชายจิรายุ    ถือทอง
1/3  
31 53082
 เด็กชายพงค์สกุล    โพนทัน
1/3  
32 53025
 เด็กชายชลิต    ชัยเรืองสุข
1/3  
33 52949
 เด็กชายเมธาศิษฐ์    ธนินเจริญวงษ์
1/3  
34 52905
 เด็กชายพงษ์สพัฒน์    บรรลือ
1/3  
35 53291
 เด็กชายณฐกร    นิติกุลชินภาค
1/2  
36 52640
 เด็กชายนภัสกร    แสนใจ
1/2  
37 52606
 เด็กชายพิชญะ    พานพุฒ
1/2  
38 53088
 เด็กชายวรัญญู    ธารา
1/4  
39 53197
 เด็กชายชีวธันย์    สำราญสินธุ์
1/4  
40 53095
 เด็กชายแทนคุณ    ปราบพาล
1/6  
41 52874
 เด็กชายกรพัชร์    แจ้งจันทร์
1/6  
42 53204
 เด็กชายชิษณุพงศ์    ใหม่คำหล้า
1/5  
43 53108
 เด็กชายชาญณรงค์    ซ่านฮู่
1/5  
44 52909
 เด็กชายรัฐนันท์    ไชยแก้ว
1/5  
45 52903
 เด็กชายพุฒิพงศ์    มนุญพาณิชย์
1/5  
46 52897
 เด็กชายปฏิพล    พิชัย
1/5  
47 52574
 เด็กชายธีรภัทร    คำเย็น
1/5  
48 53236
 เด็กชายพชรธรณ์    ยอดวงศ์
1/4  
49 53220
 เด็กชายณัฐนันท์    ศรีสุขเกษม
1/4  
50 53210
 เด็กชายศุภัช    ภิบาลวงษ์
1/4  
51 52009
 เด็กหญิงปิยะฉัตร    ลินลาจม
2/8  
52 51956
 เด็กหญิงสมิตานัน    เขียวชะอุ่ม
2/8  
53 51811
 เด็กหญิงมนัสสินี    นราธิตระกูล
2/8  
54 52055
 เด็กชายญาณวัชร์    วงศ์วัจนสุนทร
2/6  
55 52029
 เด็กชายณัฏฐาพงศ์    เคียงพงษ์
2/8  
56 51740
 เด็กชายธนัท    สมเขื่อน
2/9  
57 52114
 เด็กชายธีธัช    จันทรศานติ
2/12  
58 52137
 เด็กชายปุณณพัฒน์    อยู่สุข
2/12  
59 52495
 เด็กหญิงศศิภัสสร    ไหมดี
2/14  
60 53316
 เด็กชายมรรค    พึ่งไพพูรย์
2/5  
61 52385
 เด็กหญิงวรรณิศา    วัยรัตน์
2/5  
62 52255
 เด็กชายพนธ์ภิรัตน์    อ่ำศรี
2/5  
63 51835
 เด็กชายกันตภณ    ปิยะกุลไชย
2/2  
64 52126
 เด็กชายพีรวิชญ์    สดใส
2/3  
65 52214
 เด็กชายจีรพัฒน์    วิญญะ
2/3  
66 52243
 เด็กชายณัฏฐชัย    มีสุข
2/3  
67 52278
 เด็กชายปภัทรชาติ    ศรีเมฆ
2/3  
68 52295
 เด็กชายภูมิรพี    สุวรรณะ
2/3  
69 52203
 เด็กชายกิตติภูมิ    ชุมทองสุข
2/4  
70 52189
 เด็กชายธนดล    จันทร์แก้ว
2/4  
71 52122
 เด็กชายพัทธดนย์    พอใจ
2/4  
72 52050
 เด็กชายณภัทร    ชีวาวัฒนนันท์
2/4  
73 51143
 เด็กชายณัฐชนน    เงินท๊อก
3/10  
74 51165
 เด็กชายธีร์กาวินท์    บุราณ
3/10  
75 51621
 เด็กชายฐิติวุฒิ    รัตนปรานต์
3/10  
76 51270
 เด็กชายธีรวัฒน์    สุรินทร์
3/11  
77 51288
 เด็กชายธีรวุฒิ    สุรินทร์
3/11  
78 51173
 เด็กชายธัญญ์วรัตน์    จันทร์สิทธิชัย
3/12  
79 51208
 เด็กชายเทพพิทักษ์    สดับ
3/12  
80 51677
 เด็กชายก้องเกียรติ    เอียการนา
3/12  
81 51233
 เด็กชายชนาธิป    หอมสุวรรณ
3/13  
82 51294
 เด็กชายธนกร    คนขยัน
3/13  
83 51583
 เด็กชายภัคพล    ไชยนา
3/13  
84 50960
 เด็กชายธนบดินทร์    ธรรมตา
3/10  
85 51166
 เด็กชายเมย์ภาวินท์    บุราณ
3/9  
86 51037
 เด็กชายฉัตรพัฒน์    สันกลกิจ
3/2  
87 51121
 เด็กชายภูมินทร์    แสนแปง
3/2  
88 51249
 เด็กชายพลศรุต    อินต๊ะขัติ
3/4  
89 51301
 เด็กชายกฤตเมธ    ชูสุวรรณ
3/4  
90 51164
 เด็กชายภาณุวิชญ์    ศิริศิลป์
3/5  
91 51196
 เด็กชายพลเดช    ดาวเงิน
3/5  
92 51322
 เด็กชายดลวิชย์    ขวัญรอด
3/5  
93 51519
 เด็กชายอัคคัญญ์    กันทะวงค์
3/5  
94 50950
 เด็กชายกนกภูมิ    สุวรรณกุล
3/6  
95 50944
 เด็กชายฐิติพงศ์    คำนิมิตร
3/9  
96 51120
 เด็กชายภูมิพัฒน์    พูลสวัสดิ์
3/9  
97 51050
 เด็กชายณัฐพัชร์    อทุมชาย
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 97 คน