โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  SUDOKU      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นาง ณ ชนก ปาลี
สถานที่เรียน :  531 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:49:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52948
 เด็กชายณัฐดนัย    เตชาติ
1/5  
2 52908
 เด็กหญิงชีวาพร    ปวงจักร์ทา
1/12  
3 52771
 เด็กหญิงปวัณรัตน์    ดวงดี
1/11  
4 52721
 เด็กชายศักยวิชญ์    สวัสดิ์ปกรณ์
1/10  
5 52780
 เด็กหญิงอัจจิมา    ปันธนนันท์
1/9  
6 52775
 เด็กหญิงปภัสสร    หว่าหลิ่งต๊ะ
1/9  
7 52759
 เด็กหญิงจารุพิชญา    คำลือ
1/9  
8 52649
 เด็กหญิงเมลาณี    เฟื่องเพียร
1/9  
9 52686
 เด็กหญิงอชิรญา    ดวงธิมา
1/7  
10 53294
 เด็กชายกวินท์    ทิพย์ปิ่นทอง
1/5  
11 51989
 เด็กหญิงอธิชา    ปัญญาภูษิต
2/11  
12 51752
 เด็กชายนวดล    บุญจันทร์ต๊ะ
2/10  
13 51693
 เด็กหญิงปริญ    พบประเสริฐ
2/9  
14 52235
 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    พิพิธนวัตกุล
2/8  
15 52213
 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ราหูรักษ์
2/6  
16 52046
 เด็กชายคุณานนท์    บุญเกิดลาภ
2/6  
17 52001
 เด็กหญิงชีรีน    วงค์งาม
2/6  
18 51502
 เด็กชายณัฐพงษ์    กาวิชัย
3/10  
19 51494
 เด็กชายพรภวิษย์    ธนกิจรุ่งโรจน์
3/10  
20 51139
 เด็กชายกันตพงศ์    กันโท
3/10  
21 51126
 เด็กชายปิยวัฒน์    อามกันทา
3/10  
22 51095
 เด็กชายจักรภัทร    อุตโม
3/10  
23 50942
 เด็กชายจักรภัทร    พุทธก้อน
3/10  
24 51533
 เด็กหญิงศิวารยา    นันทะเรือน
3/9  
25 51591
 เด็กชายนราวิชญ์    กันทะสอน
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน