โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Fine Friday      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัลย์ เทพจักร
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชและอาคาร 10 ห้อง 1032 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:11:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50529
 นางสาวจุฬาลักษณ์    สังขวลี
4/1  
2 52634
 นางสาวพิมพ์ชนก    เพ็ชรมณี
4/7  
3 52700
 นายจิรเมธ    จายเรือน
4/7  
4 53147
 นางสาวฐิติรัตน์    เหนือสุวรรณ์
4/7  
5 50201
 นางสาวชัญญานุช    บุตรต๋า
4/9  
6 53128
 นายธานัท    ทองละมัย
4/10  
7 50335
 นางสาวภัทรวดี    แสงคง
4/14  
8 50612
 นางสาวพิมธาดา    วงเวียน
4/14  
9 50613
 นางสาวธัญพิชชา    แสนดี
4/14  
10 52541
 นางสาวธิติธิดา    สิทธิกูลนะ
4/14  
11 52809
 นางสาวณัฏฐิกา    โนจา
4/14  
12 52545
 นางสาวกุลิสรา    ตุ่นคำ
4/7  
13 50036
 นางสาวมานิตา    เฟื่องเพียร
4/7  
14 53139
 นางสาวณัฐณิชา    พิทักษ์สันติ
4/6  
15 50633
 นายรัชธรฐ์    ศรีทอง
4/1  
16 50866
 นายธนกฤต    สิงฆราช
4/1  
17 52558
 นางสาวกิตติมา    สลีอ่อน
4/1  
18 52745
 นายจิรภัทร    ฐิติพรรณกุล
4/1  
19 50239
 นางสาววรัชยา    ศิวาโมกข์
4/3  
20 52747
 นางสาววนิดา    ติต๊ะ
4/3  
21 53142
 นางสาวปฏิญญาภรณ์    เงินมา
4/3  
22 53137
 นางสาวคำหล้า    ลุงหมั้น
4/4  
23 53172
 นางสาวณชญดา    เสนากิตต์
4/4  
24 50412
 นางสาวพลอยชมพู    ธรรมสอน
4/6  
25 52814
 นางสาวศรันย์พร    ธรรมใจ
4/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน