โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คลินิกคณิตศาสตร์ ม.5/12-15 ปีการศึกษา 2564      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่
สถานที่เรียน :  อาคารวชิระดารา ตึก 12 ห้อง 1248 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:01:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน