โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตศิป์เส้นด้าย      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูขนิษฐา คมขำ
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:26:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53021
 เด็กหญิงพิมดาว    อินต๊ะ
1/3  
2 53213
 เด็กหญิงณิชากร    ทิตย์สุรินทร์
1/4  
3 52729
 เด็กหญิงวรนัน    เผ่าศรีศรจิตต์
1/7  
4 52726
 เด็กชายธีรพงษ์    เที่ยงใจ
1/14  
5 52196
 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปันทสกุลชัย
2/3  
6 52077
 เด็กหญิงธนัชพร    อมาตยกุล
2/11  
7 52117
 เด็กหญิงพิมุข    พรมเสน
2/11  
8 52145
 เด็กหญิงวรวลัญช์    เลิศตระการดี
2/11  
9 52219
 เด็กหญิงจิรันธนินท์    ศิริวิสัย
2/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน