โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3 และ นศท.หญิง      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชชากร ไขแสง
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอลโรงเรียน และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทับบกที่ 33 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:05:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน