โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิทยาศาตร์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูศรีพรรณ นาพรม
สถานที่เรียน :  324 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:43:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53092
 เด็กชายเจษฎากร    แซ่ลี้
1/4  
2 52940
 เด็กชายนภัสดล    บัวโอภาส
1/6  
3 52857
 เด็กชายวรภพ    กี้ใจ
1/12  
4 52985
 เด็กชายกฤศณัฏฐ์    สาระคำ
1/12  
5 52986
 เด็กชายภัคภณ    สังเพ็ชร
1/12  
6 53011
 เด็กชายสิริวุฒิ    แดงอุดม
1/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน