โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญปภัสร์ คำป้อ
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:21:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49507
 นางสาววิลาสินี    บุญเติง
5/6  
2 49670
 นางสาวกานต์ธิดา    นันทขว้าง
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน