โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูอัญภัทร บุตรพรหม
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:33:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48953
 นายอนณ    หิรัญวัฒน์
6/16  
2 48465
 นางสาวพิมพ์ลักษณ์    สิทธิเดช
6/12  
3 51518
 นายมั่นคง    แสนนิล
6/11  
4 48740
 นายศุภัช    เสมอเชื้อ
6/11  
5 48441
 นายสุภชัย    อุดคำ
6/11  
6 48430
 นายสุรสีห์    อินเป็ง
6/11  
7 48311
 นางสาวชณัญชิดา    อัครสุริยพันธุ์
6/11  
8 48265
 นายอริยะภพ    มุนิกานนท์
6/11  
9 51607
 นายศุภณัฐ    แสนพุฒิ
6/10  
10 48852
 นางสาวชัชนันท์ญา    ไชยอินทร์
6/12  
11 51448
 นายศุภโชค    ไชยวงค์
6/12  
12 48822
 นายเอื้ออังกูร    ปทุมณีย์
6/16  
13 48787
 นายเอื้ออังกูร    ทองงาม
6/16  
14 49025
 นายอภิวิชญ์    ทุมา
6/15  
15 48307
 นายศุภสัณฑ์    วงศ์วณิชธนาธร
6/15  
16 48244
 นายสรวิศ    เตชะลือ
6/15  
17 51654
 นายศุภวิทย์    มาลาจำปี
6/14  
18 48239
 นางสาวบัวชมพู    ลาภพิสูตร
6/14  
19 51659
 นายสิรภพ    ผูกจีน
6/13  
20 51159
 นายสมิทธิ์    แสงปัญญา
6/10  
21 48915
 นางสาวกานต์ติมา    คริกเคา
6/10  
22 51638
 นายสกฤษฏ์    ขุนแหลม
6/8  
23 48385
 นายศุภวิชญ์    วิภูสุวรรณ์
6/5  
24 51483
 นางสาวจีราวรรณ    ปัญญาทอง
6/4  
25 51459
 นายศุภกฤต    ก๋องคำ
6/3  
26 48282
 นายสุรวิชญ์    จินใจ
6/3  
27 48735
 นายศุภฤกษ์    คำรังษี
6/2  
28 48812
 นายเอกวิทย์    เต็มกันทา
6/1  
29 48801
 นายสิทธิชัย    ณ ลำพูน
6/1  
30 48772
 นายสุรัชต์ชเบช    ทะลอมคำ
6/1  
31 48867
 นายอนพัทย์    กันทะมัง
6/5  
32 49093
 นายสุนันทชาติ    กองมณี
6/5  
33 51620
 นายอนพัช    อุทธิยา
6/8  
34 50917
 นายรชต    ประทีป ณ ถลาง
6/8  
35 50915
 นางสาวทรงพร    สงค์ประเสริฐ
6/8  
36 50913
 นางสาวพิมพ์ชนก    ภู่ทอง
6/8  
37 50911
 นายสิปปภาส    ปิติวรรณ
6/8  
38 48500
 นายฮาตีม    มีชัย
6/7  
39 48470
 นายสิรวิชญ์    เปรมจิตต์
6/6  
40 48373
 นายศุภวิชญ์    โรจนัสถ์สกุล
6/6  
41 48445
 นายสาริน    เขียวสา
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน