โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ของเล่นวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน
สถานที่เรียน :  อาคาร3 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:08:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52933
 เด็กหญิงอชิรญา    บุญศรี
1/5  
2 53105
 เด็กหญิงปิยนุช    จองมั่น
1/5  
3 52712
 เด็กหญิงพิชญธิดา    ธีระกุล
1/8  
4 52136
 เด็กชายวรพล    โพธิ
2/6  
5 51730
 เด็กหญิงภัควลัญช์    ปัญญา
2/7  
6 51992
 เด็กหญิงมณสิชา    กมลรัตน์
2/7  
7 52225
 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ค้าข้าว
2/7  
8 52013
 เด็กหญิงณัฏฐิกา    แก้วมณี
2/12  
9 52104
 เด็กหญิงธันยนันท์    ขอดแก้ว
2/12  
10 52140
 เด็กหญิงวนิดา    พรมใบลา
2/12  
11 52000
 เด็กชายเมธโชติ    ถึงกาศ
2/6  
12 52494
 เด็กหญิงกมลชนก    บุญยศยิ่ง
2/5  
13 52070
 เด็กหญิงกนกวรรณ    สีโยยอด
2/4  
14 52016
 เด็กชายชินภัทร    ชุ่มใจ
2/5  
15 52102
 เด็กชายศิลาชัย    ทะบุญ
2/5  
16 52111
 เด็กชายพงษ์อนันต์    มิตรมโนชัย
2/5  
17 52135
 เด็กชายพงศ์ปณต    เผือกมัน
2/5  
18 52158
 เด็กหญิงรตน์พรรณ    ศรีสุพรรณ
2/5  
19 52190
 เด็กชายธัญยธรณ์    ละลี
2/5  
20 51232
 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ชวลิต
3/6  
21 51257
 เด็กหญิงอชิรญาณ์    โยธามาตย์
3/6  
22 51348
 เด็กหญิงรุ่งไพลิน    เอื้อดี
3/6  
23 51415
 เด็กหญิงชลธิชา    แข็งแรง
3/6  
24 51236
 เด็กหญิงธัญสิริ    จินนะแก้ว
3/7  
25 51243
 เด็กหญิงชนัดดา    ทวีผล
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน